19 ก.ค. 2564 791 0

ทรู ติดอันดับ สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good 2021 ถึง 5 ปีซ้อน

ทรู ติดอันดับ สมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good 2021 ถึง 5 ปีซ้อน

ตอกย้ำองค์กรแห่งความยั่งยืนที่แท้จริง...ทรู ติดอันดับสมาชิกดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good 2021 ถึง 5 ปีซ้อน

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง จนเป็นที่ยอมรับระดับสากล...เป็นอีกครั้งที่กลุ่มทรู ได้รับคัดเลือกให้ติดอันดับสมาชิกดัชนีความยั่งยืนชั้นนำ FTSE4Good ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 จาก FTSE Russell ด้วยคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ชูจุดเด่นขับเคลื่อนโครงการในด้านต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งด้านธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ด้านสิ่งแวดล้อม ติดตั้งพลังงานสะอาดโซล่าร์เซลล์ที่เสาสัญญาณและชุมสาย เดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก และด้านสังคม ส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทยผ่านมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี รวมถึงสร้างสรรค์นวัตกรรมแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” (True HEALTH) สะท้อนองค์กรแห่งความยั่งยืนที่พร้อมเดินหน้า สร้างคุณค่าระยะยาว ให้แก่สังคมและชาวไทยตลอดไป


ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม)  บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “กลุ่มทรู รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ในปี 2564 นี้ ได้รับการประกาศให้เป็นสมาชิก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 อันสะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของนโยบายการดำเนินธุรกิจที่ควบคู่กับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคะแนนของกลุ่มทรู อยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยในกลุ่มอุตสาหกรรมโทรคมนาคม อันเป็นผลมาจากการนำศักยภาพด้านเทคโนโลยีดิจิทัล มาร่วมขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ครอบคลุมทุกมิติได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามหลักเกณฑ์การประเมินด้านความยั่งยืนของ FTSE Russel อันประกอบไปด้วย ด้านธรรมาภิบาล สิ่งแวดล้อม และสังคม ซึ่งการได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลกอีกครั้งนี้ ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่ต่างทุ่มเทและตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลัง เพื่อสร้างทรูให้เป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนที่แท้จริง พร้อมส่งมอบคุณค่าระยะยาวแก่สังคมและประเทศไทยต่อไป”

ดร.ธีระพล ถนอมศักดิ์ยุทธ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านนวัตกรรมและความยั่งยืน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า "การติดอันดับ FTSE4Good ประจำปี 2564 นี้ เกิดจากการผลักดันโครงการที่โดดเด่นของกลุ่มทรู ครบทั้ง 3 มิติ ได้แก่ ธรรมาภิบาล ที่มุ่งเน้นบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการดูแลรักษาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจัดตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลด้านนี้โดยเฉพาะ ขณะที่ด้านสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการติดตั้งโซล่าร์เซลล์ซึ่งเป็นพลังงานสะอาดที่เสาสัญญาณและชุมสายมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าลดก๊าซเรือนกระจก อันสอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2573 ในการเป็นองค์กร Carbon Neutral และกำหนดของเสียสุทธิเป็นศูนย์ และด้านสังคม ได้ร่วมก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษาคอนเน็กซ์อีดี เพื่อยกระดับการศึกษาเยาวชนไทย ตลอดจนพัฒนานวัตกรรมแพลตฟอร์มดูแลสุขภาพอัจฉริยะ “ทรู เฮลท์” (True HEALTH) อีกด้วย” 

เกี่ยวกับ FTSE4Good

กลุ่มดัชนีหลักทรัพย์ FTSE4Good เป็นการประเมินที่ดำเนินการโดย FTSE Russell ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ดัชนี FTSE4Good ถูกจัดทำขึ้นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2559 โดยนำเอาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่เข้าเกณฑ์จากกว่า 20 ประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ อาทิ จีน บราซิล แอฟริกาใต้ ไต้หวัน และรัสเซีย ดัชนี FTSE4Good Emerging Market ได้พิจารณาตัวบ่งชี้กว่า 300 ด้านของสมาชิก ทั้งในหมวดสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ มาตรการในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ระบบรอยเท้าทางนิเวศ (Environmental Footprint) และระบบห่วงโซ่อุปทานสิ่งแวดล้อม (Environmental Supply Chain) ในหมวดสังคมได้แก่ โครงการความริเริ่มเพื่อสังคม (Community Initiatives) สิทธิมนุษยชน (Human Rights) และข้อปฏิบัติในเรื่องแรงงาน (Labor Practices) ในหมวดบรรษัทภิบาลได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร (Corporate Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และความโปร่งใสในเรื่องภาษี (Tax Transparency) ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่ นักลงทุน นักวิเคราะห์ทางการเงิน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆทั่วโลกให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการตัดสินใจเพื่อการลงทุน