1 ก.ค. 2564 2,276 1,005

ยินดีกับคุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยคนใหม่

ยินดีกับคุณสุภัค ลายเลิศ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยคนใหม่

เมื่อเร็วๆนี้  สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย  (ATCI)  ได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่ 33/2564  ปีนี้มีวาระเลือกกรรมการบริหารชุดใหม่วาระ 2 ปี คือ 2564-2565  โดยกรรมการ มาจากบริษัทสมาชิก  โดยในปีนี้เลือกได้  15 ท่าน  และคณะกรรมการได้ลงมติเลือก คุณสุภัค ลายเลิศ  กรรมการอำนวยการ และประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด ให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)  คนใหม่  ดังนั้นจึงขอแสดงความยินดีกับนายกสมาคมฯ และกรรมการชุดใหม่มา ณ โอกาสนี้