20 ต.ค. 2563 523 8

ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัลฯ

ประธานสภาดิจิทัลฯ นำทีมจัดประชุมเชิงปฎิบัติการ ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคในยุคดิจิทัลฯ


สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดย ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานสภาฯ นำทีมรองประธาน คณะกรรมการ และสมาชิกสภาฯ กว่า 22 องค์กร อาทิ สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีไซเบอร์ และสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“ข้อเสนอเพื่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีของภูมิภาคเอเซียในยุคดิจิทัลฯ” เพื่อเฟ้นหามุมมองมิติต่างๆ ที่ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมดิจิทัล มารวมกับข้อเสนอจากองค์กรระดับโลก บริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำกัด และข้อเสนอที่ได้รับจากการเข้าพบผู้แทนภาครัฐและองค์กรอิสระ นำไปจัดทำเป็นข้อสรุป สำหรับส่งมอบแก่ภาครัฐใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการขับเคลื่อนประเทศสู่การเป็นศูนย์เทคโนโลยีของภูมิภาคและของโลกในยุคดิจิทัล และเตรียมพร้อมสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลต่อไป

ทั้งนี้ แนวทางในการจัดทำข้อสรุปดังกล่าว มุ่งเน้นให้แต่ละภาคส่วน มีส่วนร่วมพิจารณาและเสนอความคิดเห็น ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ผู้ประกอบการดิจิทัลของไทย ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของประเทศ อันจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านงานวิจัยระหว่างภาคการศึกษาและอุตสาหกรรม ที่จะตอบโจทย์อุตสาหกรรมอย่างแท้จริง สร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริมการเติบโตของสตาร์ทอัพไทย และการดึงดูดผู้นําและผู้เชี่ยวชาญระดับโลกเข้ามาช่วยพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย โดยมีโครงสร้างพิเศษรองรับการขับเคลื่อนนโยบายผ่านหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ที่สอดประสานกันอย่างคล่องตัว รวดเร็ว เกิดผลลัพธ์ และมีประสิทธิภาพ


นอกจากนี้ สภาดิจิทัลฯ ยังได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแรงงานแห่งอนาคต  เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล จึงเห็นความสำคัญกับการจัดทำข้อเสนอแนะต่อภาครัฐ อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย แนวทางพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรมด้วย

User Avatar
Yokekung
COMMENTS