19 ต.ค. 2563 1,430 96

เกาหลีใต้ชาติแรกของเอเชีย เปิดให้ประชาชนใช้คลื่นฟรี Wi-Fi ย่าน 6 GHz รองรับโครงข่าย Wi-Fi 6E & 5G NR-U พร้อมกัน

เกาหลีใต้ชาติแรกของเอเชีย เปิดให้ประชาชนใช้คลื่นฟรี Wi-Fi ย่าน 6 GHz รองรับโครงข่าย Wi-Fi 6E & 5G NR-U พร้อมกันเป็นไปอย่างรวดเร็วหลังจากที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศเกาหลีใต้ได้เร่งทดสอบระบบ Wi-Fi 6 โดยเฉพาะต้องเป็นย่านความถี่ 6 GHz หลังจากที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอังกฤษเริ่มที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ต Wi-Fi ในย่านนี้

ล่าสุด 15 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมาทางรัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศอนุญาตให้ประชาชนสามารถใช้งานคลื่นความถี่ 6GHz เพื่อการใช้งานบนเทคโนโลยี Wi-Fi ซึ่งประชาชนสามารถใช้งานย่านความถี่ดังกล่าวได้ฟรี ซึ่งถือเป็นประเทศแรกของเอเชีย โดยมีเป้าหมายปลายทางของการอนุญาตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน AR ในอุตสหกรรมและการต่อยอดโครงข่าย Wi-Fi 6E & 5G NR-U ไปพร้อมกัน

โดยส่งผลที่ดีให้กับระบบเศษฐกิจอย่างชัดเจน

สำหรับช่วงความถี่วิทยุย่าน 6 GHz ทางรัฐได้อนุมัติให้ใช้ความถี่ 5,925-7,125 MHz มีความกว้างของช่วงความถี่ถึง 1,200 MHz สามารถทำความเร็วได้สูงถึงระดับ 2.1 Gbps พร้อมค่าความเร็วแฝง ซึ่งมีข้อกำหนดที่ชัดเจนโดยการใช้งานภายในอาคารหรือภายในบ้าน ผู้ใช้งานและผู้ผลิตอุปกรณ์ Wi-Fi สามารถใช้งานย่าน 6 GHz ไม่เกิน 250 mW หรือน้อยกว่านั้นได้อย่างอิสระ เชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์หรือการใช้งานผ่านอินเทอร์เน็ตทั้งคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือ IoT ต่างๆ จำกัดการใช้งานอยู่ระหว่าง 5,925 - 6445 MHz หรืออยู่ในระดับความกว้าง 520MHz

ข้อมูล msit  wifinowglobal  zdnet