18 ธ.ค. 2562 632 0

สภาดิจิทัลฯ พบอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฝรั่งเศส ร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล

สภาดิจิทัลฯ พบอดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลฝรั่งเศส ร่วมหาแนวทางการขับเคลื่อนประเทศสู่ความเป็นดิจิทัล

สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย โดยคณะรองประธานสภาฯ ซึ่งประกอบด้วย วิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์  (ที่ 4 จากซ้าย) ธง ตั้งศรีตระกูล (ซ้ายสุด) เชียร เปรมชัยสวัสดิ์ (ที่ 4 จากซ้าย) ธิดารัธ ธนภรรคภวิน (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.วีระ วีระกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ลักษมณ์ เตชะวันชัย (ที่ 2 จากขวา) และ เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ (ที่ 3 จากขวา) ให้การต้อนรับ Ms.Axelle Lemaire (กลาง) อดีตรัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัล ประเทศฝรั่งเศสที่ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Partner and Global Head of Terra Numerata จากบริษัท โรแลนด์ เบอร์เกอร์ จำกัด เพื่อแบ่งปันกรณีศึกษาการขับเคลื่อนนโยบายดิจิทัลในประเทศฝรั่งเศส รวมถึงหารือแนวทางการยกระดับประเทศไทยสู่ความเป็นดิจิทัล

ทั้งนี้ ประเด็นสำคัญในการหารือ คือ การผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันข้อมูล (Data Protection), การแชร์ข้อมูลบริษัทเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ (Data for the General Interest), การช่วยเหลือ Start-up ในประเทศ, การสนับสนุนมาตรการทางภาษี รวมถึงเรื่องการศึกษา โดย Ms.Axelle Lemaire ได้แนะนำเรื่องสำคัญที่สภาดิจิทัลฯ ประเทศไทยควรทำอย่างเร่งด่วน คือ เรื่องการศึกษา เนื่องจากการศึกษาจะช่วยสร้างบุคลากรที่ดีอันจะนำไปสู่การออกนโยบายต่างๆที่รวมถึงนโยบายด้านดิจิทัลที่ดีด้วยเช่นกัน เนื่องจากสภาดิจิทัลของฝรั่งเศสให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และได้ฝึกอบรมครูทั้งครูเก่า (Retrained) และครูใหม่ (New-Skill) ปีละประมาณ 850,000 คนต่อปี รวมถึงเปิด Open Classroom ซึ่งเป็น Platform E-Learning สำหรับผู้สนใจด้วย

User Avatar
Yokekung
COMMENTS