10 ก.ค. 2567 94 0

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ 'EEC- ภาคใต้' หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

ETDA ลุยจัด SMEs Day ในพื้นที่ 'EEC- ภาคใต้' หนุน SMEs ไทย ให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยดิจิทัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จัดกิจกรรม SMEs Day ภายใต้โครงการ “SMEs GROWTH : พลิก SMEs ไทย เติบโตได้อย่างยั่งยืน” ชวนพาร์ทเนอร์ภาครัฐ-เอกชน พร้อมขบวนทัพผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ และ Tech Provider ลงพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญ ได้แก่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จังหวัดชลบุรี และ ภาคใต้ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ลุยยกระดับศักยภาพด้านดิจิทัล เร่งเครื่องธุรกิจ หนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยพร้อมสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจดิจิทัลอย่างยั่งยืนมีธรรม ณ ระนอง รองผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า “SMEs ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญและเป็นฐานรากของเศรษฐกิจไทย ที่มีบทบาทในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ และเป็นโนดสำคัญที่ก่อให้เกิดการสร้างและการกระจายรายได้ไปสู่ผู้คนในพื้นที่ ดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเกิดการเปลี่ยนผ่านพร้อมสู่การทำ Digital Transformation ภายใต้ Ecosystem ของการทำธุรกรรมออนไลน์ที่มั่นคงปลอดภัย น่าเชื่อถือ พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของผู้ประกอบการในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และ ภาคใต้ ที่เป็นพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจ จึงได้จัดโครงการ SMEs GROWTH ขึ้นภายใต้แนวคิด “พลิกโฉม SMEs ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของ SMEs ในพื้นที่ ที่ช่วยยกระดับและต่อยอดความสามารถทางดิจิทัลของ SMEs ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และภาคใต้เติบโตมากขึ้น โดยกิจกรรม SMEs Day ที่จัดขึ้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2567)  และ ภาคใต้ (ระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567)  ถือเป็นอีกกิจกรรมสำคัญภายใต้โครงการดังกล่าว ที่ ETDA พร้อมด้วยพาร์ทเนอร์และหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa)  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และ Techsauce รวมไปถึง Tech Provider เจ้าของนวัตกรรมและบริการดิจิทัลที่ร่วมโครงการ ที่มีความตั้งใจที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจ ภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างระบบนิเวศดิจิทัลที่เอื้อต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่านการพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านดิจิทัล การเชื่อมโยง และสร้างเครือข่ายรวมถึงส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Transformation)”


โดย SMEs Day ครั้งนี้มุ่งเน้นทั้ง กิจกรรม Workshop จากวิทยากรผู้มากประสบการณ์ที่สร้างการมีส่วนร่วม รวมถึงการแชร์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่นำทีมโดย ดร.ตฤณ ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และพาร์เนอร์ ที่ได้มาแบ่งปันประสบการณ์ร่วมผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ พร้อมสะท้อนมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับความท้าทายจากโมเดลธุรกิจที่ต้องปรับเปลี่ยนตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ SMEs รุ่นใหม่ ที่ต้องมีตัวตนที่ชัดเจนซึ่งสะท้อนผ่านสินค้าหรือบริการ การสร้างแบรนด์ที่นำไปสู่การสร้างคุณค่าได้จริงในระยะยาว มากกว่าเพียงแค่ยอดขาย เพื่อให้เกิดการทำธุรกิจแบบยั่งยืน รวมถึงกิจกรรม Demo Solution จากเหล่า Tech Provider ที่มาให้ SMEs ได้ทำความรู้จักและร่วมทดลองเรียนรู้ พร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่ายต่อยอดธุรกิจและความร่วมมือในด้านต่างๆ เฉพาะที่งานนี้ด้วย


“โครงการ SMEs GROWTH ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างความสามารถด้านดิจิทัลให้กับผู้ประกอบการ SMEs แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ประกอบการไทยพร้อมก้าวสู่อนาคตด้วยความมั่นใจ เราหวังว่ากิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยให้เติบโตและยั่งยืน ในยุคที่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้” มีธรรม กล่าวทิ้งท้าย


โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดของโครงการ SMEs GROWTH ได้ที่ เว็บไซต์ของ ETDA (https://www.etda.or.th/th/pr-news/smes_growth.aspx) หรือ ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand