10 ก.ค. 2567 824 5

ทรู คอร์ป ชูจุดยืน 'เทคคอมปานีไทย ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ' รับรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567

ทรู คอร์ป ชูจุดยืน 'เทคคอมปานีไทย ต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ' รับรางวัลเกียรติยศองค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567

ทรู คอร์ปอเรชั่น ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล สอดคล้องกับมาตรฐานทั้งในระดับประเทศและระดับสากลด้านความโปร่งใส ยุติธรรม และความรับผิดชอบ…เนื่องในโอกาสงานวันครบรอบ 9 ปี การจัดตั้งมูลนิธิต่อต้านการทุจริต โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการฯ (ขวา) มอบโล่เกียรติยศ “องค์กรดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2567” แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดยมี จักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (ซ้าย) เป็นผู้แทนรับมอบ ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วิภาวดีรังสิต อันสะท้อนความมุ่งมั่นของเทคคอมปานีไทย ที่ปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่ต่อต้านการคอร์รัปชันและการโกงทุกรูปแบบอย่างเคร่งครัด และมีนโยบายไม่อ่อนข้อต่อการทุจริต โดยที่ผ่านมา ทรู ได้ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต จัดกิจกรรมรณรงค์ปลูกฝังให้เยาวชนไทย ตระหนักถึงความสำคัญและร่วมแสดงออกถึงพลังบริสุทธิ์ ไม่ยอม ไม่ทน กลโกงต่างๆ ผ่านหลากหลายโครงการ มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ การประกวดแต่งเพลง การประกวดละครเวที และกิจกรรมค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต


ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติ รวมถึงด้านบรรษัทภิบาล ที่มุ่งเน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยภายในบริษัทฯ มีการจัดตั้งหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลธรรมาภิบาลโดยเฉพาะเพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทุกคนปฏิบัติตามมาตรฐานสูงสุดทางกฎหมายและจริยธรรม พร้อมสร้างวัฒนธรรม ‘Speak Up’ ที่ให้พนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอก มีส่วนร่วมแจ้งเบาะแสที่อาจละเมิดต่อหลักธรรมาภิบาล (Code of Conduct) ของบริษัท ผ่านสายด่วนธรรมาภิบาล (Integrity Hotline) ซึ่งคำถามและการรายงานใดๆ จะถูกเก็บเป็นความลับ เคารพในความเป็นส่วนตัว นับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ช่วยให้องค์กรสามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาทำให้เกิดการปฏิบัติจริง