6 ก.ค. 2567 493 5

ดีอี เดินหน้า 'ระบบคลาวด์ภาครัฐ' บอร์ดเฉพาะด้าน Cloud First Policy เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - ด้าน Demand & Supply

ดีอี เดินหน้า 'ระบบคลาวด์ภาครัฐ' บอร์ดเฉพาะด้าน Cloud First Policy เห็นชอบตั้งคณะอนุกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - ด้าน Demand & Supply

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเฉพาะด้านการขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) ครั้งที่ 1/2567 พร้อมด้วยศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธีรวุฒิ ธงภักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ สุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตลอดจนคณะอนุคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม MDES-1 ชั้น 9 กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ที่ประชุมได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายการจัดซื้อจัดจ้างบริการคลาวด์ภาครัฐ และได้เห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการความต้องการใช้บริการคลาวด์ (Demand) การให้บริการคลาวด์ (Supply) และมาตรฐานการบริหารจัดการการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Management) รวมถึงได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนตามนโยบายการเลือกใช้คลาวด์เป็นหลัก (Cloud First Policy) โดยที่ประชุมได้ฝากประเด็นสำคัญ เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ ที่จะแต่งตั้งไปประกอบการพิจารณา เช่น การแบ่งระดับชั้นข้อมูลภาครัฐ การเลือกใช้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมกับการใช้งาน การส่งเสริมการลงทุนบริการคลาวด์ภายในประเทศและแต้มต่อของผู้ให้บริการคลาวด์ไทย รูปแบบของงบประมาณและการคิดค่าใช้จ่ายในอนาคตเพื่อรองรับการใช้บริการคลาวด์อย่างต่อเนื่อง ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมทั้งมาตรฐานและการรับประกันคุณภาพการให้บริการคลาวด์ต่อไป