21 มิ.ย. 2567 322 4

ETDA ปรับปรุงหลักสูตร EDC สำหรับ 'First Jobber' เตรียมเปิดให้เรียนฟรีผ่านออนไลน์เร็วๆ นี้

ETDA ปรับปรุงหลักสูตร EDC สำหรับ 'First Jobber' เตรียมเปิดให้เรียนฟรีผ่านออนไลน์เร็วๆ นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดกิจกรรมทดสอบหลักสูตร EDC ฉบับปรับปรุงใหม่ ยกระดับความรู้ความฉลาดทางดิจิทัล 5 ด้านให้กับคนไทย พร้อมเตรียมเปิดตัวเป็นคอร์สออนไลน์เร็ว ๆ นี้


ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า หลักสูตร ETDA Digital Citizen (EDC) ประสบความสำเร็จในการสร้างความตระหนักรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างสร้างสรรค์และมั่นคงปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ผ่านการอบรมได้รับความรู้จากหลักสูตร EDC ไปแล้วกว่า 57,552 คน โดยจากการลงพื้นที่ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของผู้ใช้งานเทคโนโลยี รวมทั้งพัฒนาการทางเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลต่อการใช้งาน อาทิ Generative AI ตลอดจน รูปแบบของพฤติกรรมบน Social Media รวมทั้งภาวะภัยคุกคามทางออนไลน์ที่กลายเป็นความเสี่ยงสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงในสังคม ทำให้ ETDA เห็นว่า เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่จะต้องมีการทบทวนเนื้อหาในหลักสูตร EDC และการขยายกลุ่มเป้าหมายให้สามารถใช้ประโยชน์จากหลักสูตรได้เพิ่มมากขึ้น 


ETDA จึงได้จัดกิจกรรมการทดสอบ “หลักสูตร EDC ฉบับปรับปรุงใหม่” ไปเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2567 กับกลุ่มนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ โดยเป็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญของกระบวนการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร EDC โดยมีผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการร่วมให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด ได้แก่ ผศ.ดร.เจษฎา ศาลาทอง อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ดร.ดารุวรรณ ศรีแก้ว อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ดร.ปรัชญ์ สง่างาม อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นิธิภัทร ศรีธัญญา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และทีมพัฒนาหลักสูตรของ ETDA นำทีมโดย อัจฉราพร หมุดระเด่น เจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส 


“ในการปรับปรุงหลักสูตร EDC ครั้งนี้ ETDA มุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหาให้ตอบโจทย์ในการเป็นเครื่องมือช่วยยกระดับ DQ สำหรับกลุ่มคนที่กำลังอยู่ในวัยแรกทำงาน หรือที่เรียกว่า First Jobber ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตมากขึ้น ดังนั้น ETDA จึงได้จัดกิจกรรมทดสอบหลักสูตรนี้กับกลุ่มนักศึกษาที่เตรียมพร้อมเข้าสู่วัยแรกทำงาน เพื่อนำข้อมูลที่ได้กลับไปปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และยังมุ่งหวังให้มีการขยายองค์ความรู้นี้ในระยะยาว เพื่อต่อยอดไปในกลุ่ม EDC Trainer ในการเพิ่มทักษะของคนไทย (Digital Literacy) สร้างโอกาสเพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านดิจิทัลของไทยในระยะยาวต่อไป” ดร.ชัยชนะฯ กล่าว


สำหรับหลักสูตร EDC เป็นหลักสูตรการสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต เพื่อการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยพัฒนาด้วยแนวทางมาตรฐานจากกรอบความฉลาดทางดิจิทัล (DQ Framework) เป็นกรอบทักษะหลัก 5 ด้าน ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ประกอบด้วย

1.ด้านอัตลักษณ์ดิจิทัล (Digital Identity) 

2.ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม (Digital Use)

3.ด้านการจัดการความปลอดภัยในโลกดิจิทัล (Digital Security)

4.ด้านการสื่อสารดิจิทัล (Digital Communication)

5.ด้านการรู้เท่าทันดิจิทัล (Digital Literacy)


ปัจจุบัน หลักสูตร EDC เปิดให้เรียนรู้ในรูปแบบ e-Learning ผ่านระบบออนไลน์ ที่ DSD Online Training ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานแล้ว ส่วนหลักสูตร EDC ฉบับปรับปรุงใหม่ ทาง ETDA เตรียมจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเร็ว ๆ นี้ ในรูปแบบหลักสูตรออนไลน์ที่เรียนได้ฟรี หากท่านใดสนใจเรียนหลักสูตร EDC ฉบับ e-Learning และอยากรู้จัก EDC ให้มากขึ้น เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่  https://www.etda.or.th/th/Our-Service/DigitalWorkforce/edc.aspx และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook: ETDA Thailand