19 มิ.ย. 2567 1,464 12

ดีป้า เผยดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทยปี 2566

ดีป้า เผยดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทยปี 2566

ดีป้า เผยรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2566 จาก 30 เมือง 23 จังหวัด เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า จุดเด่นและจุดด้อยของเมืองอัจฉริยะให้กับผู้บริหารและประชาชน สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และก่อให้เกิดการแข่งขันที่ดีระหว่างเมืองอัจฉริยะ ชี้เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ ได้รับคะแนนชี้วัดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะตามพื้นที่ที่ 83.55% ขณะที่จังหวัดภูเก็ต ได้รับคะแนนชี้วัดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุดในการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะตามจังหวัดที่ 83.60%

สำนักงานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า มีภารกิจในการจัดทำแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ แถลงรายงานดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทย ประจำปี 2566 (Thailand Smart City Competitiveness Index (TSCCI) 2023) จาก 30 เมือง 23 จังหวัด โดยพิจารณาจาก 5 องค์ประกอบของแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ได้แก่ การกำหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย วัตถุประสงค์ และลักษณะของเมืองอัจฉริยะ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและดิจิทัล การพัฒนาระบบข้อมูลและความปลอดภัย การบริการระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน และการระบุแนวทางการลงทุนและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน ซึ่งดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วยการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะตามพื้นที่ (City-based) และการจัดอันดับเมืองอัจฉริยะตามจังหวัด (Province-based)


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เปิดเผยว่า ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทยวัดจากข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนที่ได้รับจากผู้พัฒนาเมืองจนได้ออกมาซึ่งการพัฒนาเมืองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรายงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความก้าวหน้า รวมถึงปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาเมือง สร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาเมือง ก่อให้เกิดการแข่งขันเชิงบวกระหว่างเมืองอัจฉริยะ โดยเปิดโอกาสให้เมืองได้นำเสนอแผนการจัดทำเมืองอัจฉริยะและวิธีการทำงานที่ดีขึ้น เพื่อสร้างความสำเร็จและเสริมสร้างชื่อเสียงในระดับท้องถิ่นและระดับสากล อีกทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งผลให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“นอกจากนี้ รายงานดังกล่าวยังเป็นการสร้างระบบวัดและประเมินผลเพื่อให้ติดตามและปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เมืองพัฒนาไปในทิศทางที่เหมาะสม สนับสนุนการเชื่อมโยงและร่วมมือข้ามส่วนระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะประเทศไทยถือเป็นกลไกสำคัญในการเร่งพัฒนา Mega Program พลิกโฉมประเทศไทย ผ่านการเพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตเมืองอัจฉริยะให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ซึ่งจะต้องมุ่งเน้นไปที่ City Data Platform โดยนำข้อมูลที่ได้รับการจัดเก็บมาบริหารจัดการเมือง แก้ไขปัญหาอย่างตรงจุด และก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ซึ่งกระบวนการดังกล่าวถือเป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) ภายใต้แผน The Growth Engine of Thailand ของ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับเมืองอัจฉริยะตามพื้นที่ (City-based) ที่ได้รับคะแนนชี้วัดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด 3 อันดับแรกของปี 2566 ประกอบด้วย เมืองอัจฉริยะวังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง 83.55% สามย่านสมาร์ทซิตี้ กรุงเทพมหานคร 79.02% และคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร 74.55% ขณะที่เมืองอัจฉริยะตามจังหวัด (Province-based) ที่ได้รับคะแนนชี้วัดความสามารถในการแข่งขันสูงที่สุด 3 อันดับแรก คือ จังหวัดภูเก็ต 83.60% จังหวัดฉะเชิงเทรา 76.78% และ จังหวัดขอนแก่น 53.81%


นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ดำเนินโครงการได้ประสบผลสำเร็จและบรรลุเป้าหมายตามระบบเมืองอัจฉริยะ 7 ด้าน ประกอบด้วย

สิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) โดยยะลาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดยะลา เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) โดยยะลาเมืองอัจฉริยะ

พลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) โดยแม่เมาะเมืองน่าอยู่ จังหวัดลำปาง

การบริหารภาครัฐอัจฉริยะ (Smart Governance) โดยขอนแก่นเมืองอัจฉริยะ จังหวัดขอนแก่น

การดำรงชีวิตอัจฉริยะ (Smart Living) โดยคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร

การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) โดยสามย่านสมาร์ทซิตี้ กรุงเทพมหานคร และ พลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) โดยภูเก็ตเมืองอัจฉริยะ จังหวัดภูเก็ต

ทั้งนี้ ดีป้า มุ่งพัฒนาและขับเคลื่อนดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันเมืองอัจฉริยะประเทศไทยให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศต่อไป

ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.smartcitythailand.or.th