18 มิ.ย. 2567 387 6

AIS จับมือ Looloo Technology ชวนสังคม สร้างสมดุลการใช้ AI ผ่าน AI Governance Framework บริหารจัดการองค์กรอย่างมีจริยธรรม

AIS จับมือ Looloo Technology ชวนสังคม สร้างสมดุลการใช้ AI ผ่าน AI Governance Framework บริหารจัดการองค์กรอย่างมีจริยธรรม
เพราะวันนี้โลกกำลังถูก AI พลิกโฉมและพาเราก้าวสู่โลกใบใหม่ ที่อาจไม่สามารถทำนายได้ว่า โลกใหม่ใบนี้ พวกเราจะต้องใช้ชีวิตอย่างไร, องค์กรธุรกิจ จะต้องปรับ Business Model อย่างไร หรือสภาพแวดล้อมจะน่ากังวลไปกว่านี้หรือไม่

ดังนั้น ทุกองค์กรจึงต่างเร่งพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ AI ให้มากที่สุด และสร้างสรรค์รูปแบบการใช้ AI ให้ตอบโจทย์อย่างเต็มที่เพื่อเอาชนะในการแข่งขัน จนอาจจะลืมนึกถึงการวางรากฐาน หรือ Framework การนำ AI มาใช้อย่างสมดุล เพื่อให้สามารถสร้างประโยชน์ได้ สูงสุดอย่างยั่งยืน ไม่สร้างผลกระทบที่เสียหายต่อ สังคม เศรษฐกิจ หรือสิ่งแวดล้อม

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง AIS และ Looloo Technology บริษัทผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ที่พร้อมเข้ามาขับเคลื่อนการวางรากฐานการใช้ AI อย่างยั่งยืน  เพื่อช่วยสร้างศักยภาพการแข่งขันให้กับทั้งองค์กร และประเทศไทยให้ทัดเทียมกับนานาชาติ โดย อราคิน รักษ์จิตตาโภค หัวหน้าหน่วยธุรกิจงานขับเคลื่อนนวัตกรรมบริษัท AIS ได้จับมือร่วมกับ ปริชญ์ รังสิมานนท์สุปิติ บูรณวัฒนาโชค, ดร.ธรรมนิติ์ พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์  ผู้ร่วมก่อตั้ง และ เมธินท์ ภาสพานทอง หัวหน้าแผนก กลยุทธ์ทางด้าน AI บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด เพื่อร่วมกันออกแบบ AI Governance Framework - พิมพ์เขียว AI เพื่อความยั่งยืน ที่จะเป็นกรอบในการประยุกต์ใช้ AI ที่คำนึงถึงปัจจัยด้านจริยธรรม, ธรรมาภิบาล, ความโปร่งใส การตรวจสอบได้ , ความเท่าเทียม ตลอดจนประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายอยากให้เป็นการจุดประกายให้ทุกคนที่นำ AI มาใช้นั้นต้องมีกรอบของการใช้อย่างยั่งยืน เพื่อให้ AI ที่เราทุกคนสร้างสรรค์ขึ้นมา สามารถเป็น IA-Intelligence Assistant ได้ มากกว่าที่จะย้อนกลับมาทำลาย หรือ Disrupt โลกนี้

โดยความร่วมมือครั้งนี้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 4 ของปี 2567 ซึ่งจะสามารถนำมาประยุกต์ใช้ใน AIS และหรือ เผยแพร่ให้แก่องค์กรต่างๆเพื่อวางแผนในการนำ AI เข้ามาใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ภายในปี 2567 นี้เช่นกัน

About AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ที่พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจด้วยฐานลูกค้ารวมกว่า 49.8 ล้านราย ได้แก่ ธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ด้วยคลื่นความถี่มากที่สุดรวม 1460 MHz ที่มีจำนวนผู้ใช้งานกว่า 45 ล้านเลขหมาย, ธุรกิจอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS 3BB FIBRE3 ด้วยจำนวนผู้ใช้งานกว่า 4.8 ล้านราย, ธุรกิจบริการลูกค้าองค์กร และธุรกิจบริการดิจิทัล ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์สู่องค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ - Cognitive Tech-Co สนับสนุนความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจดิจิทัลและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย พบกับเราได้ที่ www.ais.th (ข้อมูล ณ มีนาคม 2567)

About Looloo Technology

บริษัท ลูลู่ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) ที่เกิดจากการรวมตัวของคนไทยที่เคยทำงานในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในต่างประเทศและอยากกลับมาพัฒนาประเทศ โดยมีชื่อเสียงในการเพิ่มประสิทธิภาพ และกำไรให้ลูกค้า ด้วยข้อมูลและโซลูชันด้านการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์ (Predictive Analytics), การประยุกต์ใช้ Generative AI, การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ (Optical Character Recognition) และการแปลงเสียงอัตโนมัติ (Speech to Text) เพื่อทำ QC และ Live Dynamic Script สำหรับ Call Center โดยมุ่งเน้นการสร้างโซลูชันใหม่ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน (Customized Solution) ผ่านการวาง กลยุทธ์ด้าน AI และการประยุกต์ใช้วิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อทำให้มีความเข้าใจธุรกิจและความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง