24 พ.ค. 2567 97 0

สดช. ขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy พร้อมศึกษาการให้ - การใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

สดช. ขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy พร้อมศึกษาการให้ - การใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ

สดช. ขับเคลื่อนนโยบาย Cloud First Policy จัดเวทีประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสม สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภุชพงค์ โนดไธสง
เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ผลการศึกษาและ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย
โดยมี สุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อำนวยการกองโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ตลอดจนผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรอิสระ และภาคประชาชน กว่า 200 คน เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำกฎระเบียบการใช้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ และแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูลของประเทศไทย โดยได้ดำเนินการพัฒนา ติดตั้ง บริหาร และดูแลระบบคลาวด์กลางภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud service : GDCC) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐเกิดการพัฒนาการทำงานให้มีลักษณะเป็นแพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ และพร้อมให้บริการแก่ทุกภาคส่วน โดยเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยและการให้บริการประชาชน โดยสามารถเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัลได้อย่างรวดเร็วเป็นไปตามเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา รวมรวม และวิเคราะห์นโยบาย แผนงาน ระเบียบ มาตรการและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการคลาวด์ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้รับการพัฒนาต่อยอดภายหลัง


จากการรับฟังความคิดเห็นและการประชาพิจารณ์จากทุกภาคส่วน ซึ่งจะครอบคลุมถึงการพัฒนา ปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์และการให้บริการคลาวด์ของประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผลและสอดคล้องกับบริบทของประเทศไทย นำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างระบบคลาวด์ รวมถึงการให้บริการคลาวด์ของประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ และสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิผล อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามนโยบายการใช้คลาวด์เป็นหลัก หรือ Cloud First Policy ต่อไป


“นอกจากนี้ การดำเนินงานภายใต้โครงการดังกล่าว ยังประกอบด้วย การสัมภาษณ์เชิงลึกหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงการจัดประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำรายงานผลการศึกษาฯ ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน และองค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องอีกจำนวน 6 ครั้ง โดยมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐ จำนวน 3 ครั้ง และระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 3 ครั้ง รวมไปถึงการจัดประชุมประชาพิจารณ์ต่อผลการศึกษาฯ ในด้านการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ข้อมูล จำนวน 1 ครั้ง และระบบคลาวด์สำหรับหน่วยงานภาครัฐ อีกจำนวน 1 ครั้ง เพื่อนำไปสู่การจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย กฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง กับการให้และการใช้บริการระบบคลาวด์ที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งในประเด็นของการเลือกใช้บริการคลาวด์ของหน่วยงานภาครัฐ และกำหนดรูปแบบการให้บริการระบบคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์ภาครัฐหรือภาคเอกชน การจัดซื้อจ้างระบบคลาวด์ (Cloud Procurement) และการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service) ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการระบบคลาวด์ มาตรฐานการให้บริการคลาวด์ (Cloud Service Standards) อันเป็นคุณสมบัติของบริการระบบคลาวด์และผู้ให้บริการคลาวด์ที่เหมาะสมกับระบบคลาวด์ภาครัฐ ตลอดจนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและร่างกฎระเบียบ มาตรการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงกับการใช้ประโยชน์และบูรณาการข้อมูลภาครัฐควบคู่กันไปด้วย” ภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม