19 มี.ค. 2567 205 0

สดช. จัดอบรมเสริมทักษะ อัปเลเวลเป็น 'สถิติและดิจิทัลจังหวัด' ขานรับนโยบาย The Growth Engine of Thailand

สดช. จัดอบรมเสริมทักษะ อัปเลเวลเป็น 'สถิติและดิจิทัลจังหวัด' ขานรับนโยบาย The Growth Engine of Thailand

สดช. จัดอบรมเสริมทักษะ พัฒนาและขยายผลเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล อัปเลเวล 'สถิติจังหวัด' เป็น 'สถิติและดิจิทัลจังหวัด' ขานรับนโยบาย The Growth Engine of Thailand ของ รมว.ดีอี


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการอบรมชี้แจงโครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี พินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงานสถิติจังหวัด จำนวน 320 คน เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมสถิติ 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ในปีนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้ร่วมมือกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในการพัฒนา อาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ให้ขยายครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนบทบาทจาก “สถิติจังหวัด” เป็น “สถิติและดิจิทัลจังหวัด” สอดรับนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เกี่ยวกับนโยบาย “The Growth Engine of Thailand” ประกอบด้วย 3 เครื่องยนต์สำคัญ ได้แก่ 1.การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness) 2.การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Safety & Security) และ 3.การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศ (Human Capital) โดยมุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นแกนหลักสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวในระดับพื้นที่ เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการฯ มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยในวันนี้เป็นการอบรมที่มีวัตถุประสงค์ของเป้าหมายการเรียนรู้ ได้แก่ การสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มทักษะในด้านต่าง ๆ อาทิ 

E-commerce E-Agriculture MOOC Coding และ Digital Literacy รวมถึงวิธีการเข้าถึงเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสด. บทบาทของ อสด. ที่จะช่วยเป็นกลไกเสริมการทำงานของภาครัฐให้สามารถสื่อสารและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ ตลอดจนแนวทางการขยายผลไปสู่ประชาชนในพื้นที่

“โครงการการพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล ได้จัดทำกรอบสมรรถนะที่เหมาะสม เพื่อจัดทำเป็นหลักสูตรการพัฒนา อสด. ประกอบด้วย สมรรถนะพื้นฐาน อาทิ ภารกิจและโครงการสำคัญของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) บทบาทหน้าที่ของ อสด. ในการช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ รวมถึงช่องทางในการประสานงานและสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้อง และสมรรถนะด้านดิจิทัลต่าง ๆ อาทิ การรู้เท่าทันดิจิทัล การใช้ดิจิทัลในการแก้ไขปัญหาและสร้างโอกาส รวมถึงการปรับใช้ดิจิทัลในชีวิตประจำวัน ซึ่งได้สร้าง “แกนนำ อสด.” ในทุกอำเภอทั่วทุกพื้นที่ของประเทศ เพื่อเป็นแกนนำหรือผู้ประสานงานในระดับอำเภอ เปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางในการขับเคลื่อนภารกิจ โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักงานสถิติจังหวัด เป็นแกนหลัก ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ในพื้นที่ ซึ่งได้พัฒนาแอปพลิเคชัน “อาสาสมัครดิจิทัล” เพื่อสนับสนุนการทำงานในการช่วยเหลือให้คำแนะนำกับประชาชน และเป็นช่องทางการถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เช่น ภารกิจสำคัญของกระทรวงดีอีที่เกี่ยวข้องกับประชาชน องค์ความรู้ด้านดิจิทัล หลักสูตรการเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจให้สามารถเลือกเรียนด้วยตนเอง และให้บริการออนไลน์ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ดีอี รวมทั้งการตรวจสอบข่าวปลอมผ่านแอปพลิเคชันได้โดยตรง โดยปัจจุบันมีการขยายผลในการสร้าง อสด. ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้านชุมชน จำนวนทั้งสิ้น 11,944 คน เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนการส่งเสริมและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตให้มีความหลากหลาย ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การเกษตร เป็นต้น ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตลอดจนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันด้านดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความรู้เท่าทันดิจิทัลอีกด้วย” ภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม