4 มี.ค. 2567 7,607 26

คนไทยมีเฮ! รมว.ดีอี ระดมทีมเร่งปราบ บัญชีม้า ซิมม้า คืนเงินผู้เสียหาย

คนไทยมีเฮ! รมว.ดีอี ระดมทีมเร่งปราบ บัญชีม้า ซิมม้า คืนเงินผู้เสียหาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2567 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, เวทางค์ พ่วงทรัพย์ รองปลัดกระทรวงฯ ในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการฯ ร่วมประชุมกับกรรมการจากหน่วยงาน อาทิ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงาน กสทช. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สมาคมธนาคาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น 


ที่ประชุมได้หารือและพิจารณา เรื่องสำคัญ ดังนี้

1. การจัดการ ซิมม้า ดำเนินมาตรการที่สำคัญ และมีผลดังนี้

- สำนักงาน กสทช. ระงับซิม ที่มีการโทรออกเกิน 100 ครั้งต่อวัน ตั้งแต่ 9 ธ.ค. 2566 - 29 ก.พ. 2567 มีการระงับการใช้ ซิม และให้มายืนยันตัวตน จำนวน 29,446 ซิม โดยมีผู้มายืนยันตัวตน 265 หมายเลข

- สำนักงาน กสทช. กำหนดการยืนยันตัวตนของผู้มีซิมเกิน 100 หมายเลข ที่ครบกำหนดยืนยันตัวตนหรือ
ลงทะเบียนให้ถูกต้อง ภายในวันที่ 15 ก.พ. 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งมีซิมเข้าข่ายจำนวน 5.07 ล้านหมายเลข มีผู้ไม่มายืนยันตัวตน 2.5 ล้านหมายเลข ซึ่งจะถูกการระงับการให้บริการ

- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมผู้ขายซิมม้า 5 ราย SIM CARD จำนวน 4,428 ซิม

2. การจัดการ บัญชีม้า ดำเนินมาตรการที่สำคัญ และมีผลดังนี้

- AOC 1441 ได้ช่วย อายัดบัญชี ให้ผู้เสียหาย 1 พ.. 66 - 29 ก.พ. 67 จำนวน 57,861 บัญชี 

- กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จับกุมผู้ขายบัญชีม้า 51 ราย พร้อมสมุดบัญชีธนาคาร 1,113 บัญชี

- การจัดทำมาตรการป้องกันไม่ให้การเปิดบัญชีใหม่และนำไปใช้ก่ออาชญากรรมหรือนำไปทำเป็นบัญชีม้า
ซึ่งการ ธนาคารแห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ปปง. รับไปหารือ 
3. การเร่งรัดอายัดเงินบัญชีม้า

- ข้อมูล ตำรวจไซเบอร์ 1 พ.ย. 2566 - 29 ก.พ. 2567 ขออายัดบัญชีม้า วงเงิน 7,097.2 ล้านบาท อายัดได้ทัน 3,334.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.0 เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบ กับก่อนมีศูนย์ 1441 ที่อายัดได้ทัน ร้อยละ 11
(1 มี.ค. 2565 - 30 ก.ย. 2566 อายัดทัน 1,316 ล้านบาท จากการขออายัด 11,252 ล้านบาท)

4. การเร่งคืนเงินให้ผู้เสียหาย

- ปัจจุบัน ยังมีขั้นตอนที่มาก และ ใช้เวลานาน ในการคืนเงินให้ผู้เสียหาย เพื่อให้การคืนเงินเป็นไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ อนุกรรมการด้านกฎหมาย เสนอแนวทาง รวมทั้งการปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว

5. การปิดกั้น เว็บเพจ ผิดกฎหมาย

- ในปีงบประมาณ 2567 เวลา 5 เดือน (ต.ค. 66 - ก.พ. 67) ปิดกั้น 57,056 url/รายการ เพิ่มขึ้น 12.8 เท่า
จาก ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 - ก.พ. 66)  ปิดกั้น 4,449 urs/รายการ

- ในปีงบประมาณ 2567 เวลา 5 เดือน (ต.ค. 66 - ก.พ. 67) ปิดกั้นเวบพนัน 24,352 url เพิ่มขึ้น 37.6 เท่า
จาก ปีงบประมาณ 2566 (ต.ค. 65 - ก.พ. 66)  ปิดกั้น 648 urs

รัฐมนตรีประเสริฐ กล่าวในตอนท้ายว่า “วันนี้ เรื่องที่สำคัญของการประชุมคือ การติดตามการปราบปรามบัญชีม้า ซิมม้า และ การเร่งรัดการอายัดเงินรวมทั้งการคืนเงินให้ผู้เสียหาย พบว่า ศูนย์ 1441 ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ได้ช่วยอายัดเงินให้ผู้เสียหายได้มาก ระยะ 4 เดือนนี้ (พ.ย. 66 - ก.พ. 67) อายัดทัน 47% และในบางเดือน เช่น ม.ค. 67 อายัดได้ทันถึง 57%  แต่การคืนเงินให้ผู้เสียหาย ถึงแม้ได้คืนเงินไปบ้างแล้ว แต่ยังไม่รวดเร็วเท่าที่ควร จึงได้สั่งการ และกำชับให้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายทีเกี่ยวข้อง”