1 มี.ค. 2567 359 10

ETDA เปิดระบบ แจ้งขอใช้เครื่องหมาย 'ETDA DPS NOTIFIED' สำหรับ “แพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป” เริ่ม 6 มี.ค.นี้

ETDA เปิดระบบ แจ้งขอใช้เครื่องหมาย 'ETDA DPS NOTIFIED' สำหรับ “แพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป” เริ่ม 6 มี.ค.นี้

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผย “แพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป” ที่มีลักษณะตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท/ปี (กรณีนิติบุคคล) หรือ มีผู้ใช้งานเกิน 5,000 ราย/เดือน ที่ดำเนินการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจตามกฎหมาย DPS เรียบร้อยแล้ว สามารถยื่นความประสงค์ในการใช้เครื่องหมาย “ETDA DPS NOTIFIED” หรือเครื่องหมายรับแจ้ง ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านระบบของ ETDA ที่ลิงก์ https://eservice.etda.or.th/dps 


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA เปิดเผยว่า ก้าวต่อไปของการดำเนินงานภายใต้กฎหมาย DPS หรือ Digital Platform Service นอกจาก การเร่งให้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เข้าข่าย ที่ยังไม่ดำเนินการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ ให้มาดำเนินการแจ้งตามเวลาที่กฎหมายกำหนด ตลอดจน การแจ้งเตือนให้แพลตฟอร์มดิจิทัลที่ดำเนินการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจให้ ETDA ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีจำนวนทั้งหมด 1,282 แพลตฟอร์ม ให้ดำเนินการยื่นรายงานการประกอบธุรกิจประจำปีและรายงานการแจ้งข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (Terms & Conditions: T&C) ให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดนั้น 


สิ่งสำคัญที่ ETDA ต้องเดินหน้าต่อคือ การออกเครื่องหมายรับแจ้ง DPS หรือ “ETDA DPS NOTIFIED” สำหรับแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ภายใต้ประกาศ สพธอ. ที่ ธพด. 2/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับแจ้งการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยสาเหตุที่ออกเครื่องหมายรับแจ้งเฉพาะกลุ่มนี้ เนื่องจากแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ถือเป็นแพลตฟอร์มกลุ่มใหญ่ที่ให้บริการคนไทยและอาจกระทบต่อผู้ใช้งานในวงกว้าง ซึ่งเครื่องหมาย ETDA DPS NOTIFIED จะเข้ามาเป็นสัญลักษณ์ที่ช่วยสะท้อนให้ผู้ใช้บริการแพลตฟอร์ม ทั้ง ผู้ประกอบการ พ่อค้ารวมถึงแม่ค้าบนแพลตฟอร์ม ตลอดจนไรเดอร์ และผู้บริโภค ที่ใช้บริการแพลตฟอร์มที่มีเครื่องหมายนี้แสดงอยู่บนแพลตฟอร์ม สามารถใช้ในการตรวจสอบสถานะของแพลตฟอร์มตามกฎหมาย อีกทั้งยังแสดงว่าแพลตฟอร์มได้มีการแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจ ผ่านการยืนยันตัวตน และมีมาตรการในการให้บริการตลอดจนการดูแล เยียวยา และบรรเทาความเสียหายแก่ผู้ใช้บริการ ที่มีความสอดคล้องตามที่กฎหมาย DPS กำหนด  


“โดยแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ที่มีสิทธิใช้เครื่องหมาย ETDA DPS NOTIFIED ได้จะต้องมีคุณลักษณะตามที่ประกาศฯ กำหนด คือ ต้องเป็นแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่มีลักษณะตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง ที่มีรายได้เกิน 1.8 ล้านบาท (กรณีบุคคลธรรมดา) หรือ มีรายได้เกิน 50 ล้านบาท (กรณีนิติบุคคล) หรือ มีผู้ใช้งานเกิน 5,000 คนต่อเดือน (โดยคำนวณจากการใช้งานเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานประกาศกำหนด) ที่ผ่านการแจ้งข้อมูลและได้รับใบรับแจ้งข้อมูลการประกอบธุรกิจจาก ETDA เป็นที่เรียบร้อย และจะต้องเป็นบริการที่ไม่อยู่ระหว่างการมีคำสั่งให้หยุด ห้าม การให้บริการ หรือ มีคำสั่งถอนการรับแจ้งออกจากทะเบียนการรับแจ้ง ภายใต้กฎหมาย DPS”

แพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตามข้างต้น สามารถยื่นแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับแจ้ง “ETDA DPS NOTIFIED” ผ่านระบบของ ETDA ที่ลิงก์ https://eservice.etda.or.th/dps ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

โดยสามารถศึกษารายละเอียด วิธีการ และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายได้จาก ประกาศ สพธอ. ที่ ธพด. 2/2567 ที่ลิงก์ https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/law.aspx และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแพลตฟอร์ม ในการยื่นนแจ้งความประสงค์ขอใช้เครื่องหมาย “ETDA DPS NOTIFIED” ให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามที่ประกาศฯ กำหนด ETDA จึงได้เตรียมจัด Workshop สาธิตการใช้งานระบบแจ้งการประกอบธุรกิจในส่วนการขอใช้เครื่องหมายรับแจ้ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งอีเมลเพื่อเชิญแพลตฟอร์มดิจิทัลทั่วไปในการเข้าร่วมกิจกรรม

ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเบอร์โทรศัพท์ 02-123-1234 (ติดต่อทีมกำกับดูแลกฎหมาย DPS) ในช่วงวัน และเวลาราชการ (9.00-17.00 น.)

หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.etda.or.th/th/regulator/Digitalplatform/index.aspx