29 ก.พ. 2567 6,244 1

สถานการณ์การใช้ไอทีและการสื่อสารในครัวเรือนคนไทย ไตรมาส 4/2566 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การใช้ไอทีและการสื่อสารในครัวเรือนคนไทย ไตรมาส 4/2566  มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

กฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่าสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทำการสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือนต่อเนื่องเป็นประจำทุกไตรมาส ซึ่งผลการสำรวจในไตรมาส 4 ปี 2566 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

การมีการใช้ ICT ในภาคประชาชน ปี 2566


ผลสำรวจในภาคประชาชน ในไตรมาสนี้ พบว่า ประชาชนอายุ 6 ปีขึ้นไปทั่วประเทศประมาณ 65.9 ล้านคน มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 59.0 ล้านคน (89.5%) สำหรับการใช้โทรศัพท์มือถือ ผู้ใช้โทรศัพท์มือถืออยู่ที่ 62.9 ล้านคน  (95.5%)นส่วนของการมีโทรศัพท์มือถือ มีผู้มีโทรศัพท์มือถือ 58.2 ล้านคน  (88.4%) โดยมีผลเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3 ทั้งสิ้น

การมีการใช้ ICT ในภาคครัวเรือน ปี 2566


เมื่อพิจารณาในภาคครัวเรือน พบว่า ในจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 24.0 ล้านครัวเรือน มีครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 22.0 ล้านครัวเรือน (91.6%) สำหรับครัวเรือนที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต (8.4%) พบว่า สาเหตุที่ไม่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต อันดับแรก คือ ไม่มีความจำเป็น  ไม่สนใจ (7.8%) ทั้งนี้ภาคเหนือควรได้รับการผลักดันให้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมากขึ้น เนื่องจากมีครัวเรือนที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตน้อยที่สุด ร้อยละ 85.7

สำหรับการมีอุปกรณ์ ICT ในครัวเรือน พบว่า มีครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ 23.3 ล้านครัวเรือน (97.0%) ซึ่งมีเกือบครบทุกครัวเรือน และมีครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ จำนวน 5.4 ล้านครัวเรือน (22.6%)
โดยสรุปในปี 2566 สถานการณ์การมีการใช้ ICT ทั้งในภาคประชาชนและภาคครัวเรือน ไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 3 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ในยุคปัจจุบัน ICT เข้ามามีบทบาทอย่างมาก ในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น ทุกภาคส่วนยังคงต้องให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนของไทยมีโอกาสเข้าถึงและมีการใช้ ICT มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งจะส่งผลให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570) 

พบกับข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.nso.go.th