19 ม.ค. 2567 287 2

รมว.ดีอี เป็นประธานและปาฐกถาในงาน Blockchain to Government Conference (B2GC) จ.ภูเก็ต

รมว.ดีอี เป็นประธานและปาฐกถาในงาน Blockchain to Government Conference (B2GC) จ.ภูเก็ต

จังหวัดภูเก็ต รมว.ดีอี เป็นประธานงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ Blockchain to Government Conference (B2GC) พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Growth Engine of Thailand

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) เป็นประธานงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติในชื่อ Blockchain to Government Conference (B2GC): Where Government Meets with Blockchain’s World Leaders ที่จัดโดย กระทรวงดีอี โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA) บริษัท ฟินสเตเบิ้ล โฮลดิ้ง จำกัด และเครือข่ายพันธมิตร พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ The Growth Engine of Thailand โดยมี โสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารกระทรวงดีอีและหน่วยงานในสังกัด พร้อมผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจากนานาประเทศร่วมภายในงาน


ประเสริฐ กล่าวว่า นโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของกระทรวงดีอีในชื่อ The Growth Engine of Thailand ประกอบด้วย 3 เครื่องยนต์สำคัญได้แก่ 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Safety & Security) และ 3. การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศ (Human Capital) จะขับเคลื่อนอย่างมีประสิทธิภาพไม่ได้หากขาดโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ซึ่งเทคโนโลยีบล็อกเชนถือเป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่สำคัญในการสร้างความเชื่อมั่น การเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย โปร่งใสในการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยปัจจุบันมีองค์กรหรือหน่วยงานจำนวนไม่น้อยในประเทศไทยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตและการให้บริการ จนเกิดเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน ดังนั้น บล็อกเชนจึงเปรียบเสมือนคลื่นลูกใหม่แห่งวงการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศ


สำหรับงานประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ Blockchain to Government Conference (B2GC): Where Government Meets with Blockchain’s World Leaders มีกำหนดจัดขึ้น 3 วันคือระหว่างวันที่ 17 - 19 มกราคม ณ Blockchain Technology Center (BTC) จังหวัดภูเก็ต โดยเนื้อหาการประชุมจะเน้นบทบาทของเทคโนโลยีบล็อกเชนในการยกระดับบริการภาครัฐในด้านการพิสูจน์ตัวตน การเงิน การศึกษา สาธารณสุข การใช้สิทธิออกเสียง และด้านอื่น ๆ ที่ต้องการความเชื่อมั่นของรัฐ เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐนำไปศึกษา ต่อยอด และประยุกต์ใช้จริงต่อไป ซึ่งงานประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงและผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในประเทศและต่างประเทศร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดมากมาย ประกอบด้วย· ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี กรรมการกฤษฎีกา

· คุณวิชัย ทองแตง ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท เครือโรงพยาบาลพญาไท และเครือโรงพยาบาลเปาโล

· Vitalik Buterin (Co-founder) Ethereum

· Zack Gall (Co-founder & CCO) EOS Network

· Alex Blagirev (Strategic Initiatives Officer) SingularityNET 

· Sebastian R. Cabrera (VP of Product, National ID) Polygon Labs

· Emilio Canessa (Head of Global Adoption) DFINITY Foundation

· ดร.ภาสกร ประถมบุตร รองผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า

อาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ อาทิ

·  รศ.ดร.พรหมพัฒน ธัญสิริชัยศรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

· ผศ.ดร.วโรดม วีระพันธ์ หัวหน้าทีมวิจัยบล็อก วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

· ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

· ดร.วรวรรธ ทรายใจ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กลุ่มผู้นำด้าน Blockchain ไทย อาทิ

· คุณชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานบริษัท Velo Labs

· คุณสำเร็จ วจนะเสถียร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด

· คุณกัญญารัตน์ แสงสว่าง Country Manager จาก Sandbox

·  คุณสถาพน พัฒนะคูหา ผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการบริหาร SmartContract Blockchain Studio

· พ.ญ.นวพร นะลิตา ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานกรรมการบริหารบริษัท Crypto City Connextงาน B2GC เป็นแพลตฟอร์มที่เปิดโอกาสให้หลากหลายภาคส่วนเข้าร่วมหารือและทำงาน มีการส่งเสริมการเชื่อมโยงระหว่างโครงการของไทยและ Blockchain Protocols ระดับโลก นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงภาคเอกชนและภาครัฐในเรื่องความก้าวหน้าของโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ

ช่องทางติดต่อและสอบถามข้อมูล

Official Website: https://B2GC.finstable.co.th

Email: B2GC@finstable.co.th

Social Media

Twitter: https://twitter.com/FinstableCo

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/finstable/mycompany/

Facebook: https://web.facebook.com/Finstable

Telegram: https://t.me/finstable

Press Kit: http://tinyurl.com/mwpbru33