18 ม.ค. 2567 266 0

สดช. จัดสัมมนาออนไลน์ 'ความร่วมมือกับองค์การ APSCO โอกาสการพัฒนากิจการอวกาศของไทย'

สดช. จัดสัมมนาออนไลน์ 'ความร่วมมือกับองค์การ APSCO โอกาสการพัฒนากิจการอวกาศของไทย'

สดช. จัดสัมมนาออนไลน์ Exploring APSCO Collaboration : Thailand’s Space Opportunities “ความร่วมมือกับองค์การ APSCO : โอกาสการพัฒนากิจการอวกาศของไทย”

วันนี้ (18 มกราคม 2567) นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาออนไลน์ Exploring APSCO Collaboration: Thailand’s Space Opportunities “ความร่วมมือกับองค์การ APSCO: โอกาสการพัฒนากิจการอวกาศของไทย” โดยมี ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้าร่วม ณ ห้องประชุม ONDE-1 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า ประเทศไทยได้ร่วมลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก หรืออนุสัญญา APSCO เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศที่มีภารกิจในการส่งเสริมความร่วมมือในด้านวิชาการ การศึกษาและฝึกอบรม ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศ และการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและการนำมาใช้ประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยประเทศไทยเป็นหนึ่งในรัฐสมาชิกผู้ร่วมจัดตั้งองค์การดังกล่าวนับตั้งแต่จัดตั้งองค์การ APSCO ในปี พ.ศ. 2548 องค์การ APSCO มีการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านกิจการอวกาศระหว่างรัฐสมาชิก และประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในรูปแบบต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการสนับสนุนโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาด้านกิจการอวกาศ การแบ่งปันการใช้ประโยชน์จากข้อมูลจากดาวเทียมร่วมกัน การจัดการฝึกอบรม ประชุมวิชาการ ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอกด้านเทคโนโลยีอวกาศ 


“การประชุมสัมมนาออนไลน์ในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อสื่อสารให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ตลอดจนภาคธุรกิจเอกชน ได้เล็งเห็นถึงโอกาสและใช้ประโยชน์จากความร่วมมือกับองค์การ APSCO อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในรูปแบบของการจัดทำข้อเสนอโครงการความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และพัฒนาด้านกิจการอวกาศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมที่มีการแบ่งปันการใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทยต่อไป” ภุชพงค์ กล่าว


ด้าน ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ ผู้อำนวยการกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สดช. ในฐานะหน่วยประสานงานหลัก (Focal Point) ของประเทศไทยภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ตระหนักถึงความสำคัญในการอาศัยโอกาสจากความร่วมมือกับองค์การ APSCO ในการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยในฐานะประธานคณะมนตรีองค์การ APSCO สำหรับวาระปี พ.ศ. 2567 – 2568 สำหรับการประชุมสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ ได้มีการบรรยายจาก ดร. มานพ อ้อพิมาย ผู้อำนวยการแผนก Program Operation and Data Services ขององค์การ APSCO ตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการแผนก Program Operation and Data Services ขององค์การ APSCO รวมทั้ง ผศ. ดร.พัชรินทร์ คำสิงห์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมการบิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และ ผศ. ดร.สุพงษา เขตต์คีรี ผู้อำนวยการศูนย์ดาวเทียมมหานคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากบุคลากรของทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน และมูลนิธิ เข้าร่วมรับฟัง