25 ธ.ค. 2566 191 0

สดช. เชิญชวนสมัครรับทุน ป.เอก - โท ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน

สดช. เชิญชวนสมัครรับทุน ป.เอก - โท ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน

สดช. เชิญชวนสมัครรับทุน ป.เอก - โท ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การ APSCO ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยไม่ต้องใช้ทุนคืน 


สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาปริญญาเอก และปริญญาโท ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ภายใต้กรอบความร่วมมือองค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (APSCO)


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เปิดเผยว่า องค์การความร่วมมือด้านอวกาศแห่งเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Space Cooperation Organization : APSCO) ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัคร รับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ ซึ่งเป็นทุนแบบไม่มีภาระผูกพัน สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จึงขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2567 ทุนการศึกษานี้จะเป็นโอกาสในการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอวกาศ (Space Economy) ซึ่งจะภาคเศรษฐกิจที่สำคัญในอนาคต สำหรับทุนการศึกษาภายใต้กรอบความร่วมมือฯ ดังกล่าว ประกอบด้วย 


1.  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (MASTA 2024) และปริญญาเอก (DOCSTA 2024) ณ Beihang Universityสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 หลักสูตร ดังนี้

Programs for MASTA & DOCSTA

(1) Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

(2) Remote Sensing and Geo-information System (RS&GIS)

(3) Micro-satellite technologies

Programs for MASTA

(4) Space Project Management (SPM)

(5) Space Law and Policy

2.  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท (APSCO-NPU-Master-Program-2024) และปริญญาเอก (APSCO-NPU-PhD-Program-2024) ณ Northwestern Polytechnical University สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 9 หลักสูตร

School of Aeronautics

(1) Flight vehicle design

(2) Aircraft Structures and Airworthiness Technology

(3) Fluid Mechanics

School of Astronautics

(4) Aeronautical and Astronautical Science and Technology

(5) Control Science and Engineering

School of Power and Energy

(6) Power Engineering and Engineering Thermaphysics

(7) Aeronautical and Astronautical Science and technology

School of Electronics and Information

(8) Electronic Science and Technology

(9) Information and communication Engineer

3. ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาเอก (APSCO-HIT-PhD Program-2024) ณ Harbin Institute of Technology สาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 หลักสูตร

School of Astronautics

(1) Control Science and Engineering

(2) Mechanics

(3) Aeronautical and Astronautical Science and Technology

(4) Aeronautical and Astronautical Science and Technology

(5) Mechanical Engineering

สำหรับผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดการเปิดรับสมัครทุนการศึกษาดังกล่าวได้ที่ www.onde.go.th  

พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานให้ครบถ้วน มายังกองกิจการอวกาศแห่งชาติ สดช. ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onde_apsco@onde.go.th และ thurdpong.s@onde.go.th ภายในวันที่ 8 มกราคม 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 141 6868 และ 095 192 2130 ทั้งนี้ สดช. ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเสนอรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนให้ทางองค์การ APSCO เพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป