8 ธ.ค. 2566 2,020 1

JTS ย้ำความมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นปีแรก

JTS ย้ำความมุ่งมั่น ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นธรรม ต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองจากสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นปีแรก

ซัง โด ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท จัสมิน เทคโนโลยี โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ JTS รับมอบประกาศนียบัตรการเป็นองค์กรที่ผ่านการประเมินและการรับรองการเป็นสมาชิกจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thai Private Sector Collective Action Against Corruption : CAC) เป็นปีแรก จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี ยืนยันตามเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยบริษัทฯ ที่เข้าร่วมต้องผ่านกระบวนการประเมินนโยบายและแนวทางปฏิบัติในการป้องกันการคอร์รัปชันภายในองค์กรอย่างครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด

 

ซัง โด ลี กล่าวว่า “JTS ให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน โดยบริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามกฎหมายและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติและป้องกันปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้ผ่านการอบรมนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทฯ ว่าจะไม่กระทำการหรือยอมรับการทุจริตคอร์รัปชันทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จะไม่สนับสนุนการทุจริตหรือคอร์รัปชันไม่ว่ากรณีใดๆ และจะปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด”