1 ธ.ค. 2566 239 0

ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน...ทรู คอร์ป รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเกียรติยศ องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ต่อเนื่องปีที่ 11 ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

ร่วมสร้างสังคมที่ยั่งยืนไปด้วยกัน...ทรู คอร์ป รับโล่ประกาศเกียรติคุณระดับเกียรติยศ องค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ต่อเนื่องปีที่ 11  ในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย อนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงฯ เป็นประธานเปิดงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ ระดับเกียรติยศ แก่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย จักรกฤษณ์  อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร (รักษาการ) ซึ่งถือเป็นรางวัลระดับสูงสุดในงาน อันเป็นผลจากการดำเนินงานของทรู คอร์ปอเรชั่นที่สนับสนุนกลุ่มผู้เปราะบางอย่างจริงจังและต่อเนื่องในทุกมิติ ตั้งแต่ปี 2556 


โดยได้นำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาศักยภาพและทักษะอาชีพ รวมถึงสร้างสรรค์บริการให้แก่กลุ่มคนเปราะบางเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ให้สามารถสร้างอาชีพ มีรายได้ และพึ่งพาตนเองได้ ตรงตามเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ทรู คอร์ปอเรชั่นได้รับการประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนการจ้างงานคนพิการ มาอย่างต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 11 ตลอดจนสร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ให้รับรู้และยอมรับในศักยภาพของคนพิการ เพื่อสะท้อนความเป็นเทเลคอม เทคคอมปานีไทยที่มุ่งมั่นรับผิดชอบต่อสังคม


ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “Creating a Better Life for Vulnerable Groups”  สร้างชีวิตที่ดีขึ้นสำหรับกลุ่มที่อ่อนแอ  ครอบคลุมความพิการ 7 ประเภทหลัก ได้แก่ กลุ่มคนพิการทางการมองเห็น ทางการได้ยิน ทางการเคลื่อนไหว ทางจิตใจ ทางสติปัญญา ทางการเรียนรู้ และกลุ่มบุคคลออทิสติก โดย นำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัล มาสร้างสรรค์นวัตกรรม อาทิ True Autistic Application เครื่องมือช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ การสื่อสาร และเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกาย สติปัญญา และจิตใจแก่เด็กพิเศษโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย รวมถึงพัฒนาระบบสำรวจและคัดกรองเบื้องต้นสำหรับบุคคลที่มีความต้องการจำเป็นเป็นพิเศษ หรือ STS (Screening tools for person with special needs) เพื่อเป็นเครื่องมือในการคัดกรองให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่มีความสงสัยว่าจะมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคเรียนรู้ช้า สมาธิสั้น มีความบกพร่องทางสติปัญญา และออทิสติก ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการรักษาทันท่วงทีและรับสิทธิ์สวัสดิการจากภาครัฐอย่างทั่วถึง ตลอดจนพัฒนาบริการเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้พิการสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ได้เช่นเดียวกับคนปกติ ด้วยซิมทรูมูฟ เอช แพ็กเกจ Ability3 เพื่อพี่น้องคนพิการทุกประเภท


นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังได้จ้างงานผู้พิการ ตามมาตรา 33 และ 35 ดำเนินการจ้างงานคนพิการทั้ง 7 ประเภทตามกฎหมายมากกว่า 300 คนต่อปี และยังร่วมกับมูลนิธิออทิสติกไทย ตั้งศูนย์ฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ สำหรับบุคคลออทิสติกและครอบครัว รวมถึงศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนใน 8 จังหวัดภาคเหนือและแถบประเทศอาเซียน ตลอดจนสนับสนุนองค์กรคนพิการ จัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคม อันนำไปสู่การจ้างงาน การมีอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืน อาทิ กลุ่ม Art Story โดยมูลนิธิออทิสติกไทย และกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมคนตาบอดและคนพิการ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นต้น


อ่านเพิ่มเติม https://true.th/blog/รางวัลคนพิการสากล2566/