9 พ.ย. 2566 687 1

JAS ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566 ในระดับ 'ดีเลิศ' (Excellent)

JAS ได้รับการประเมิน CGR ปี 2566 ในระดับ 'ดีเลิศ' (Excellent)

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (ThaiIOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จัดงานนำเสนอผลสำรวจโครงการ CGR ประจำปี 2566 ของ บจ.ไทย ทั้ง 782 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 81% อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent CG Scoring)  ทั้งนี้ บริษัท จัสมิน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("JAS")  ได้รับคะแนนการประเมินการกำกับดูแลกิจการในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ

การที่ JAS ได้รับคะแนนการประเมินในระดับ 5 ดาว หรือ ดีเลิศ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานควบคู่กับการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ด้วยความรับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG) ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม