24 ต.ค. 2566 209 0

ดีป้า ประกาศความสำเร็จโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)

ดีป้า ประกาศความสำเร็จโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย (Smart School Bus)

กรุงเทพมหานคร – ดีป้า ประกาศความสำเร็จโครงการ ‘รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย’ (Smart School Bus) หลังปูพรมติดตั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับรถรับส่งนักเรียนรัฐ - เอกชน ครอบคลุม 69 จังหวัดทั่วประเทศ รวม 379 โรงเรียน รถโรงเรียน 3,500 คัน นักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการมากกว่า 35,000 คน เชื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมดิจิทัลในระยะถัดไปดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เป็นประธานงานแถลงข่าวความสำเร็จโครงการ ‘รถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัย’ (Smart School Bus) โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ผู้บริหารและผู้แทนจากโรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ให้บริการดิจิทัลร่วมงานโดยพร้อมเพรียง


ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัยเชิงป้องกันให้กับการเดินทางโดยรถรับส่งนักเรียนในพื้นที่เมืองอัจฉริยะที่มีความพร้อม นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างระบบบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะต้นแบบ (Smart School Bus Showcase) ที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน ผู้ปกครอง และความมั่นคงปลอดภัยในพื้นที่ อีกทั้งพัฒนาระบบและข้อมูลการเชื่อมต่อการรับส่งนักเรียนแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมให้เกิด Smart School Bus Big Data Platform และ Smart School Bus Intelligent Operation Center ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งคาดว่า โครงการดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยง สร้างความปลอดภัย และเป็นมาตรฐานใหม่ให้กับโรงเรียนทั่วประเทศต่อไป


ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า จุดเด่นของโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยคือ การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ป้องกันอุบัติเหตุและสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด โดยการติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามรถและเด็กนักเรียน พร้อมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะประมวลผลและรายงานผลการขับขี่ ข้อมูลรถ ความเร็ว รวมถึงสถานะของเด็กนักเรียนไปยังแอปพลิเคชันในสมาร์ทโฟนของผู้ปกครอง และเว็บเบราเซอร์สำหรับโรงเรียน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาและป้องกันเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด รวมถึงอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที ขณะเดียวกันยังเป็นการเพิ่มความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและโรงเรียนต่าง ๆ“โครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยดำเนินการแล้วเสร็จในเฟสแรก (สิงหาคม 2565 - กรกฎาคม 2566) ครอบคลุม 69 จังหวัดทั่วประเทศ แบ่งเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาของรัฐ 315 โรงเรียน ติดตั้งระบบในรถโรงเรียนจำนวน 3,000 คัน และโรงเรียนเอกชน 64 โรงเรียน ติดตั้งระบบในรถโรงเรียนจำนวน 500 คัน รวมทั้งสิ้น 379 โรงเรียน 3,500 คัน โดย ดีป้า ประเมินว่าจะมีนักเรียนได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 35,000 คน ซึ่งรวมไปถึงผู้ปกครอง ครู บุคลากรที่เกี่ยวข้อง และตัวแทนผู้ให้บริการรถรับ-ส่ง ทั้งนี้ ผลสำเร็จจากโครงการรถโรงเรียนรุ่นใหม่เด็กปลอดภัยถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลด้านความปลอดภัย ผลักดันให้เกิดการสร้างระบบบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียนอัจฉริยะ และยกระดับระบบและข้อมูลการเชื่อมต่อการรับส่งนักเรียนแบบบูรณาการ อีกทั้งยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่จะนำพาประเทศไทยไปสู่สังคมดิจิทัลในระยะถัดไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว