2 ต.ค. 2566 580 2

TICTA2023 เผยโฉมสุดยอดผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย พร้อมสู่เวทีนานาชาติ

TICTA2023 เผยโฉมสุดยอดผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย พร้อมสู่เวทีนานาชาติ

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ประกาศรางวัลเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่น Thailand ICT Awards (TICTA) ครั้งที่ 19 ประจำปี 2023  มอบรางวัลชนะเลิศ 12 รางวัล และรองชนะเลิศ 14 รางวัล โชว์ศักยภาพผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนแข่งขันระดับเอเชียแปซิฟิก


บุญรักษ์  สรัคคานนท์ นายกกิตติมศักดิ์ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ประธานในพิธี  เปิดเผยว่า ‘โครงการประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลแห่งชาติที่สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทยและองค์กรภาครัฐ ได้ร่วมผลักดันให้เกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะคัดเลือกและสนับสนุนผลงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศร่วมประกวดระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หรือ Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Awards ด้วยตระหนักถึงประโยชน์ในการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์และอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลไทย รวมถึงการขยายตลาดเครือข่ายทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก TICTA2023 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Empowering Lives through Innovative Technology


“สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ได้ดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) อย่างต่อเนื่อง ด้วยเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการนี้คือต้องการส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาผลงานนวัตกรรมไทยให้เป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับนานาชาติ และเกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือ สร้างพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในประเทศและต่างประเทศ และที่สำคัญยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนและนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อเรียนรู้ และต่อยอดศักยภาพและแรงบันดาลใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในระดับสากลด้วย

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านในดำเนินโครงการ Thailand ICT Awards ในปีนี้ ซึ่งแสดงถึงการ ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาส่งเสริมอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินโครงการในปีนี้ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมสมัครจำนวน 201 ผลงาน โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ 12 ผลงาน และรางวัลรองชนะเลิศ 14 ผลงาน”

ผลการประกวด Thailand ICT Awards 2023            

1. หมวด Consumer

รางวัลรองชนะเลิศ บริษัท ทริปไนซ์เดย์ จำกัด ชื่อผลงาน TripNiceDay

2. หมวด Inclusion and Community Services

รางวัลชนะเลิศ บริษัท พรีซีชั่นไดเอทซ์ จำกัด ชื่อผลงาน DIETZ, seamless telemedicine for hospitals.

รางวัลรองชนะเลิศ สถาบันวิจัยมะเร็งท่อน้ำดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ชื่อผลงาน BiTNet ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับตรวจคัดกรองผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคมะเร็งท่อน้ำดีและช่วยวินิจฉัยความผิดปกติในช่องท้องส่วนบนด้วยภาพถ่ายอัลตราซาวน์

3. หมวด Business Services           

สาขาย่อย Marketing Solutions                  

รางวัลชนะเลิศ  BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot

รางวัลรองชนะเลิศ SABLE Co., Ltd. ชื่อผลงาน SABLE: AI Ads Automation

สาขาย่อย Professional Services Solutions

รางวัลชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker

สาขาย่อย ICT Services Solutions

รางวัลชนะเลิศ Blendata Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blendata Enterprise

รางวัลรองชนะเลิศ InDistinct Co., LTd. ชื่อผลงาน Your ID , automate digital id ekyc

4. หมวด Public Sector and Government

สาขาย่อย Government & Citizen Services               

รางวัลชนะเลิศ Betimes Solutions Co., Ltd. ชื่อผลงาน Police Online

รางวัลรองชนะเลิศ สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่ (องค์การมหาชน) (สขญ.) ชื่อผลงาน Health Link

สาขาย่อย Digital Government

รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ชื่อผลงาน โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเกษตร

รางวัลรองชนะเลิศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ชื่อผลงาน ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Electronic Document System (E-DOCs )

5. หมวด Student Project   

สาขาย่อย Junior Student

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน Bok Box

รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน PasX+ (personal analysis snoring)

รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา ชื่อผลงาน ระบบแจ้งเตือนการหลับในและการละสายตาของผู้ขับขี่รถยนต์แบบ Real-Time

สาขาย่อย Senior Student                    

รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน EIPCA : Electrocardiogram Interpretation Pattern for Cardiovascular Abnormalities prediction

รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ชื่อผลงาน FitnessForge

รางวัลรองชนะเลิศ โรงเรียนปรินส์รอยเเยลส์วิทยาลัย ชื่อผลงาน RECiSE (Retinal Examination App and Device for Cataract Screening in the Elderly with Artificial Intelligence)

สาขาย่อย Tertiary Student

รางวัลรองชนะเลิศ มหาวิทยาลัยศิลปากร, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อผลงาน Sign Sense

6. หมวดCross Category: Research and Development

รางวัลชนะเลิศ Blue Oak Co., Ltd. ชื่อผลงาน Blue Oak Vibration-Based Home Health Hub

รางวัลรองชนะเลิศ AppMan Co., Ltd. ชื่อผลงาน Background Checker

7. Cross Category: Start Up                   

รางวัลชนะเลิศ BOOKOLA Co., Ltd. ชื่อผลงาน BOOKOLA AI Chatbot

รางวัลรองชนะเลิศ BeNew Tech Co., Ltd. ชื่อผลงาน ERTIGO

8. Technology Award: Artificial Intelligence              

รางวัลชนะเลิศ H Lab Co., Ltd. ชื่อผลงาน CORTEX SHIFT by H Lab

9. Technology Award:  Big Data Analytics                

รางวัลรองชนะเลิศ BeNew Tech Co., Ltd. ชื่อผลงาน ERTIGO

10. Technology Award: Internet of Things              

รางวัลชนะเลิศ One Ten Plus Co., Ltd. ชื่อผลงาน BeaRiOT: Shopfloor IoT Solution