25 ก.ย. 2566 548 5

ประเสริฐ DE หารือเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศระดับร้ายแรงและวิกฤติ

ประเสริฐ DE หารือเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศระดับร้ายแรงและวิกฤติ

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานการประชุมซักซ้อมเตรียมการคณะกรรมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง (ครร.) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดขึ้นตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง 


ประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะประธานคณะกรรมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง กล่าวถึงปัญหาทางภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ว่า เป็นปัญหาสำคัญในระดับประเทศ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศในวงกว้าง การแก้ไข ต้องรวดเร็ว ถูกต้อง ถือเป็นสิ่งที่สำคัญในการบริการที่ต้องให้ความเชื่อมั่นกับประชาชน


พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ได้กล่าวถึง การซ้อมการปฏิบัติของคณะกรรมการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง ในวันนี้ ว่าเป็นสถานการณ์จำลอง มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อให้เข้าใจในหน้าที่และอำนาจ (2) เพื่อให้ทราบขั้นตอน กระบวนการพิจารณาสั่งการ กรณีเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง หรือในระดับวิกฤติ ซึ่งที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ได้มีการจัดฝึกและทดสอบแผนเผชิญเหตุ ในกรณีเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับวิกฤติในระดับประเทศ (Thailand's National Cyber Exercise 2023 : NCX2023) ในรูปแบบการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะ (Table Top Exercise: TTX) ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 กำหนด ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 159 หน่วย และจำนวน 505 คนประเสริฐ จันทรรวงทอง กล่าวทิ้งท้ายว่า การร่วมมือของทุกหน่วยในการเร่งยกระดับการป้องกัน
และพร้อมรับมือ จึงเป็นสิ่งที่ดีในการที่มีการฝึกซ้อมเตรียมรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในระดับร้ายแรง แม้ที่ผ่านมาจะยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก็ตาม แต่ประเทศต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่เพื่อความปลอดภัยและสวัสดิภาพของประชาชน