8 ก.ย. 2566 104 0

ดีป้า ขอขอบคุณทุกความไว้ใจสำหรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ดีป้า ขอขอบคุณทุกความไว้ใจสำหรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0

ดีป้า ขอขอบคุณทุกความไว้ใจจากทุกภาคส่วนที่มอบให้ภายหลังได้รับการพิจารณาจากสำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ตอกย้ำจุดยืนด้านการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อสร้างประโยชน์สุข และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กร และการบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ร่วมรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (Public Sector Management Quality Award: PMQA 4.0) ระดับก้าวหน้า (Advance) จาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ประธานกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2566 ที่จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) โดยมีผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐร่วมรับรางวัลในสาขาต่าง ๆ มากกว่า 200 หน่วยงาน


ผศ.ดร.ณัฐพล กล่าวว่า รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า ยึดมั่นการพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อสร้างประโยชน์สุขและเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยมีเป้าหมายสำคัญ 3 ด้าน ประกอบด้วย การเป็นระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย


“ดีป้า ขอขอบคุณทุกความไว้ใจจากทุกภาคส่วนที่มอบให้เรา โดยนอกเหนือจากการพัฒนาองค์กรสู่ระบบราชการ 4.0 แล้ว ดีป้า ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงระบบนิเวศดิจิทัลที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการยกระดับองค์กรผ่านการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงาน สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากร และบูรณาการการทำงานกับเครือข่ายพันธมิตร รวมถึงยกระดับความสามารถของพนักงานทุกคนอย่างเหมาะสม รองรับการทำงานเพื่อประชาชนตามวิสัยทัศน์ ‘ทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก’” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


ทั้งนี้ ดีป้า ยังได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงานที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการ โดยนำเสนอโครงการส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อชุมชน ตำบลเกาะลิบง จังหวัดตรัง ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม และรางวัล United Nations Public Service Awards 2022 (UNPSA 2022) ในสาขาที่ 1 การส่งเสริมนวัตกรรมเพื่อส่งมอบบริการที่ครอบคลุมและมีความเสมอภาคเป็นธรรม อันเป็นการแสดงถึงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มุ่งเน้นเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอบัญชีบริการดิจิทัล กลไกการยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน โดยมุ่งหวังให้คนไทยได้ใช้สินค้าและบริการดิจิทัลที่ได้มาตรฐานและราคาสมเหตุสมผล