7 ก.ย. 2566 7,654 14

AIS สานพลังพนักงาน เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามหลักบรรษัทภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566

AIS สานพลังพนักงาน เดินหน้าสร้างการมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายองค์กรโปร่งใส แสดงพลังต่อต้านการคอร์รัปชัน ตามหลักบรรษัทภิบาล เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566
AIS รวมพลังผู้บริหารและบุคลากรร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน แสดงจุดยืนองค์กรธุรกิจโทรคมนาคมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย)” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  คู่ค้า พันธมิตร สังคมและประเทศชาติ

AIS รวมพลังผู้บริหารและบุคลากรร่วมต่อต้านคอร์รัปชัน แสดงจุดยืนองค์กรธุรกิจโทรคมนาคมขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ยึดหลักบรรษัทภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำการเป็นองค์กรต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงพลังเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ที่จัดขึ้นโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT? (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย)” เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการต่อต้านคอร์รัปชันและส่งต่อไปยังผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร  คู่ค้า พันธมิตร สังคมและประเทศชาติกานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และกลุ่มอินทัช กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา AIS ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล หรือ ESG (Environment, Social, Governance) เพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรที่สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

โดย AIS มีนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรที่ต่อต้านการทุจริต การให้สินบนและการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ (Zero Tolerance Policy) ภายใต้ธีม “Zero-Fraud society starts with us” ซึ่งสนับสนุนให้พนักงานทุกคนเกิดจิตสำนึกที่ดีมีความสุจริตและซื่อตรงในการทำงาน จนกลายเป็นค่านิยมในหน้าที่ของคน AIS ที่มีต่อทุกภาคส่วน ทั้งลูกค้า พาร์ทเนอร์ และหน่วยงานต่างๆ  


สำหรับกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันที่จัดขึ้นในปีนี้ ชาว AIS ทั้งผู้บริหารและพนักงาน ขอเป็นส่วนหนึ่งร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) หรือ ACT และภาคีเครือข่าย สร้างองค์กรโปร่งใส ร่วมแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งสนับสนุนสังคมและประเทศให้ปราศจากการคอร์รัปชันอย่างแท้จริง”

เกี่ยวกับ AIS

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS ผู้ให้บริการดิจิทัลบนโครงข่ายอัจฉริยะ 5G ที่มีคลื่นความถี่ในการให้บริการมากที่สุดรวม 1460 MHz (นับรวมคลื่นความถี่ที่ร่วมมือกับพันธมิตรรวมถึง NT ซึ่งอยู่ระหว่างการอนุมัติจาก กสทช.) และมีจำนวนผู้ใช้งานล่าสุดกว่า 45.3 ล้านเลขหมาย (ณ มิถุนายน 2566) พร้อมขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยี 5G ผ่าน 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, อินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงภายใต้แบรนด์ AIS Fibre, ธุรกิจลูกค้าองค์กร และบริการดิจิทัล 5 ด้าน ได้แก่ วิดีโอ คลาวด์ ดิจิทัลเพย์เมนท์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง (IoT) และบริการร่วมกับพาร์ทเนอร์ตลอดจนขยายสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ ทั้งหมดนี้เพื่อเดินหน้าตามวิสัยทัศน์การเป็นองค์กรโทรคมนาคมเทคโนโลยีอัจฉริยะ หรือ Cognitive Tech-Co ที่พร้อมนำศักยภาพเข้าสนับสนุนความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศขยายขีดความสามารถของภาคอุตสาหกรรม และยกระดับ คุณภาพชีวิตของคนไทยไปพร้อมกัน พบกับเราได้ที่ www.ais.th