31 ส.ค. 2566 418 0

รมว.ดีอีเอส เปิดตัว GD Catalog Smart Plus พร้อมมอบ 32 รางวัลให้หน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่น

รมว.ดีอีเอส เปิดตัว GD Catalog Smart Plus พร้อมมอบ 32 รางวัลให้หน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่น

รมว.ดีอีเอส เปิดตัว “GD Catalog Smart Plus” อัพเกรดประสิทธิภาพ เพิ่มฟีเจอร์อัจฉริยะบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมมอบ 32 รางวัลให้หน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่น ในการขับเคลื่อน GD Catalog ประจำปี 2566


ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา “โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566” ซึ่งเป็นกิจกรรมสัมมนาที่จัดขึ้นโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

การประชุมฯ Government Data Catalog จัดขึ้น ณ โรงแรมเอส 31 สุขุมวิท มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูลภาครัฐ พร้อมการบรรยายรายละเอียดฟีเจอร์ใหม่และประสิทธิภาพของ Government Data Catalog ที่ได้รับการพัฒนาให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น เรียกว่า Smart Plus รวมถึงมอบโล่รางวัลให้กับหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐ ประจำปี 2566 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผู้บริหารกระทรวงดีอีเอสและสำนักงานสถิติแห่งชาติ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมถึงสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เข้าร่วมงาน 


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดเผยว่า ด้วยเล็งเห็นความสำคัญในการบูรณาการข้อมูลข้ามหน่วยงาน การพัฒนาและบริหารจัดการบัญชีข้อมูลภาครัฐจึงเกิดขึ้น ถือเป็นก้าวสำคัญที่นำไปสู่การขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย เพื่อเป็นรัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินนโยบายเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Computing) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติทำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบนามานุกรม 


ในโอกาสเดียวกันนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวเสริมว่า “สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีขับเคลื่อนการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ ตั้งแต่ปี 2563 โดยมีหน่วยงานนำร่อง 31 หน่วยงาน และ 3 จังหวัด ต่อมาได้ขยายผลกับหน่วยงานและจังหวัดทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมาย ให้หน่วยงานภาครัฐ 268 หน่วยงาน และ 76 จังหวัด ต้องมีระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานให้ครบถ้วนภายใน

ปี 2568 ปรากฏว่าขณะนี้มีหน่วยงานติดตั้งและใช้งานระบบแล้วถึง 200 หน่วยงานและ 76 จังหวัด มีชุดข้อมูลกว่า 18,000 ชุดข้อมูล กระจายอยู่แต่ละระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน และได้มีการนำมาลงทะเบียนที่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้ว 8,400 ชุดข้อมูล ถือเป็นผลการดำเนินงานเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้

“ด้วยระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับปริมาณชุดข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น สำนักงานสถิติแห่งชาติจึงได้เพิ่มประสิทธิภาพระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐให้มีความชาญฉลาดมากขึ้น เพื่อลดภาระให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเพิ่มความสามารถในการทำงานของระบบแบบไร้รอยต่อ นำไปสู่เป้าหมายการเป็น Smart and Open Government”


ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ กล่าวระหว่างแสดงปาฐกถาหัวข้อ “GD Catalog สู่การขับเคลื่อนการทำงานของภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย” ว่า ประเทศในระดับนานาชาติ เช่นสหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ และออสเตรเลีย ภาครัฐจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ หรือ Government Data Catalog เป็นอย่างยิ่ง การพัฒนา GD Catalog ของประเทศไทยนั้น เริ่มต้นเมื่อปี 2563 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ออกแบบ GD Catalog Platform โดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงเข้าด้วยกันของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ (End-To-End Process) 

“GD Catalog เป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนสู่เป้าหมายของการเป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ผ่านการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบโดยใช้ระบบบัญชีข้อมูลเป็นเครื่องมือเปลี่ยนผ่านกระบวนการทำงานขององค์กรสู่ระบบดิจิทัล ยกระดับสมรรถนะหน่วยงานด้วยศักยภาพด้านข้อมูลที่มีธรรมาภิบาล บูรณาการและแบ่งปันการใช้ประโยชน์ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการให้บริการข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลที่มีคุณค่าอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม เพื่อการวิเคราะห์ วางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสร้างนวัตกรรมต่างๆ” ปลัดกระทรวงดีอีเอสกล่าวทิ้งท้าย

อีกหนึ่งกิจกรรมไฮไลท์ ได้แก่ การบรรยายหัวข้อ “ความสามารถ 10 Features เพิ่มประสิทธิภาพ GD Catalog Smart Plus” โดย ทรงพล ใหม่สาลี ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศยุทธศาสตร์ภาครัฐ สำนักงานสถิติแห่งชาติ และหัวข้อ “ทิศทางการเพิ่มประสิทธิภาพ CKAN Open-D เพื่อสนับสนุน GD Catalog Smart Plus” โดย ดร.มารุต บูรณรัช ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ จาก NECTEC ขณะที่กิจกรรมในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจากผู้แทนจากหน่วยงานและจังหวัดที่มีผลงานโดดเด่นในการขับเคลื่อนบัญชีข้อมูลภาครัฐและหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐ ร่วมเสวนาในหัวข้อ “การใช้ประโยชน์บัญชีข้อมูลภาครัฐสู่การเป็น Smart Plus and Open Government” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และร่วมเชิญชวนให้หน่วยงานภาครัฐและประชาชนทั่วไปสืบค้น แบ่งปัน และใช้ประโยชน์จาก Government Data Catalog ในมิติต่างๆ 

ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กล่าวทิ้งท้ายโดยแสดงความขอบคุณในความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา รวมไปถึงหน่วยงานระดับจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการจัดทำ Government Data Catalog จนส่งผลให้มีผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย และมีความพร้อมในการยกระดับขีดความสามารถที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้น สู่ Government Data Catalog Smart Plus ที่สำคัญคือร่วมเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลสู่ความยั่งยืน 


ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ เปิดให้ผู้สนใจเข้าสืบค้นข้อมูลและใช้ประโยชน์จากข้อมูลภาครัฐถึง 8,390 ชุดข้อมูล จาก 276 หน่วยงานรัฐ ได้แล้วที่ https://gdcatalog.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานงานสถิติแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2141 7408-9 อีเมล gsic@nso.go.th