29 ส.ค. 2566 363 0

สจล.เผยสุดยอดนวัตกรรมจากการประกวดนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching ปี 2566

สจล.เผยสุดยอดนวัตกรรมจากการประกวดนาโนเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 ถ้วยพระราชทานฯ และการประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching ปี 2566

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KMITL Lifelong Learning : KLLC) ผนึกความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ สจล. (c) จัดงาน KMITL Future Innovator 2023 เปิด 2 เวที “ประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 11” และ “ประกวดแนวคิดนวัตกรรม (Pitching)” โดยมี รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี เป็นประธานเปิดงานและมอบรางวัล ท่ามกลางเยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคคลทั่วไป โชว์ผลงานนวัตกรรมจากไอเดียและฝีมือ สร้างเซอร์ไพรส์ในศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของวัยโจ๋ไทยในวันนี้และนวัตกรในอนาคต โดยมี 6 ผลงาน ‘นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี’ คว้ารางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานฯ และอีก 2 ผลงานได้รับรางวัลชนะเลิศ ‘แนวคิดนวัตกรรม Pitching’ ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (KLLC)


ผศ. ดร.วิภู ศรีสืบสาย คณบดีวิทยาลัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมวัสดุ(CMIT) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า จากความร่วมมือของ KLLC และ CMIT สจล.เพื่อเสริมสร้างทัพนวัตกรคนรุ่นใหม่ของประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยจัดงาน KMITL Future Innovator 2023 ซึ่งประกอบด้วย 2 เวทีประกวด คือ ‘การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 11’ ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ ‘การประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching’ ภายใต้แนวคิด ‘Smart City และ Digital&AI’ มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความคิดสร้างสรรค์และเกิดศักยภาพในการนำนวัตกรรมประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ถ่ายทอดเทคโนโลยี และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมแก่นักเรียน นักศึกษา และครูในระดับมัธยมทั่วประเทศ รวมถึงผู้สนใจทั่วไป และเป็นการต่อยอด ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ ‘วัสดุนาโน’ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สานพลังสร้างแรงบันดาลใจเยาวชนและคนรุ่นใหม่


รศ. ดร.จรสวรรณ โกยวานิช ผู้อำนวยการสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวถึงความสำเร็จของงาน “KMITL Future Innovator 2023” ว่า สืบเนื่องจากงาน “KMITL Innovation Expo 2023” ซึ่งได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมของ สจล. และถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับนักเรียนและบุคคลทั่วไป ผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยจาก 6 คลัสเตอร์ เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรไปสู่การพัฒนาประเทศด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมให้ยั่งยืน งานวันนี้นับเป็นผลลัพธ์ความสำเร็จจากการที่นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป นำไอเดียผสมผสานกับองค์ความรู้จาก สจล. มาสร้างสรรค์พัฒนาเป็นนวัตกรรมที่แก้ปัญหาแก่สังคมและโลก โดยก่อนหน้าวันประกวด สจล.จัดกิจกรรมเวิร์กช็อปโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้แก่ทีมผู้สมัคร


จำนวนผู้เข้าแข่งขัน‘การประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยี’ ครั้งที่ 11 ในปีนี้มีทีมจากทั่วประเทศถึง 111 โครงการและมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน 431 คน ส่วน ‘การประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching’ มี 96 ทีมสมัครเข้าร่วม และมีผู้เข้าร่วม 358 คน ในงานมีบู้ทนิทรรศการจัดแสดงผลงานนวัตกรรม ‘นาโนเทคโนโลยี’ กว่า 110 ผลงานของเยาวชนจากหลากหลายโรงเรียน

ผลการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศครั้งที่ 11 รางวัลชนะเลิศมี 6 ประเภท รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินสดมูลค่า 10,000 บาท มีดังนี้


สำหรับรางวัลชนะเลิศประเภท FUTURE INNOVATOR SPECIAL PRIZE ได้แก่ ผลงาน The Alchemist's Alchemy โดยโรงเรียนหล่มสักวิทยาคม รับถ้วยรางวัล และเงินสดมูลค่า 8,000 บาท


ส่วนการประกวดแนวคิดนวัตกรรม Pitching ผู้คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา คือ ทีม CareWalk จากผลงานแอพพลิเคชันช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพการเดินของผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง และรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลทั่วไป คือ ทีม Cher Chom AI Modeling จากผลงานสร้างนางแบบเสื้อผ้าด้วยปัญญาประดิษฐ์ รับเงินรางวัล รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร