19 ก.ค. 2566 574 7

สร้างโอกาสพัฒนา ค้นพบสิ่งใหม่ ไปกับศูนย์ Learning Center ทรู เร่งขับเคลื่อนการศึกษา หนุนเด็กไทยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างโอกาสพัฒนา ค้นพบสิ่งใหม่ ไปกับศูนย์ Learning Center ทรู เร่งขับเคลื่อนการศึกษา หนุนเด็กไทยรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ท่ามกลางโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหมุนไปอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มากมาย เด็กไทยยุคดิจิทัล จำเป็นต้องเสริมแกร่งทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อให้ก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง  การเกิดขึ้นของ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน หรือ “Learning Center” จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างระบบนิเวศและเสริมกระบวนการเรียนรู้  ซึ่งเป็นแนวคิดที่ริเริ่มขึ้นครั้งแรกจากภาคเอกชน ทรู คอร์ปอเรชั่น ในโครงการคอนเน็กซ์อีดี ตั้งแต่ปี 2560 โดยปัจจุบัน มีศูนย์ Learning Center ทั้งสิ้น 16 แห่ง


สร้างสรรค์ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

การส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็น Lifelong Learner ต้องเริ่มจากการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จุดประกายให้ผู้เรียนเต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ ซึ่งที่ Learning Center นี้ ทรู ได้ออกแบบพื้นที่และตกแต่งห้องเรียนในบรรยากาศที่เอื้อต่อการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ นำเทคโนโลยีไอซีทีและสื่อดิจิทัลมาบูรณาการการเรียนการสอน เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ซึ่งบทบาทของครู จะกลายเป็น Facilitator ออกแบบการสอนให้ผู้เรียนได้เพิ่มพูนประสบการณ์และสนุกไปกับการเรียนการสอนที่ให้เด็กเป็นศูนย์กลาง ผ่าน 5 กระบวนการที่ให้ผู้เรียนได้ 1. ตั้งคำถาม จากสิ่งที่สนใจ หรือปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อสังคม 2. ค้นหาคำตอบ สืบค้นข้อมูลจากหลากหลายช่องทาง ทั้งออนไลน์ หรือลงพื้นที่หาคำตอบและแนวทางแก้ไขปัญหา 3. ลงมือทำร่วมกัน วางแผน ทดลอง และลงมือปฏิบัติจริง พร้อมวิเคราะห์และสรุปผลร่วมกัน 4. อภิปรายด้วยเหตุผล นำเสนอความคิดเห็น และถาม-ตอบข้อสงสัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยเหตุและผล และ 5. ปรับปรุงพัฒนาต่อเนื่อง จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานจริง นอกจากนี้ ยังส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความสนใจ เช่น English Genius Robotics Genius (วิทยาการหุ่นยนต์) และโครงการชวนดูหนัง ฟังภาษา หาแรงบันดาลใจ และสามารถต่อยอดความสนใจนั้นๆ ของเด็ก ไปสู่การปฏิบัติจริง จนเกิดเป็นความมั่นใจในการเรียนรู้อย่างยั่งยืน


เดินหน้าขยายผลต้นแบบโมเดล Learning Center ของทรู 

โมเดลแรกที่สร้างขึ้นมา เกิดจากแนวคิด ศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ / ประธานกรรมการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ที่เห็นความสำคัญการศึกษาเด็กไทย โดยสร้างพื้นที่ให้เหมาะกับการเรียนรู้ วางระบบอินเทอร์เน็ต นำสื่อดิจิทัล และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมติดตั้งซอฟต์แวร์คัดกรองและปิดกั้นเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กและเยาวชน มอบให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการ ซึ่งปัจจุบัน มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชนทั่วประเทศจากทรูรวมแล้ว 16 แห่ง สร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่โรงเรียนและชุมชน อีกทั้งยังกลายเป็นต้นแบบโมเดลองค์ความรู้ให้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี ได้นำไปขยายผลต่อเนื่อง ทำให้ปัจจุบัน มีองค์กรเอกชนและภาครัฐ ร่วมสนับสนุนให้เกิด Learning Center กระจายในโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้นแล้วกว่า 27 แห่ง ส่งผลให้ผู้เรียนได้คิดค้นหลากหลายโครงการเพื่อพัฒนาโรงเรียนและชุมชน และเปิดโอกาสให้นักเรียนกว่า 5,700 คน ได้รับการพัฒนาให้มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต


เสียงสะท้อนของการเรียนรู้จาก Learning Center 

โรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีศูนย์ Learning Center ต้นแบบและประสบความสำเร็จจากการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาบูรณาการเข้าในทุกวิชา ในทุกชั้นเรียน ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้แบบเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ทำให้สามารถดึงศักยภาพของนักเรียน จนวันนี้ ทุกคนสามารถทอผ้าฝ้ายและมีทักษะการออกแบบงานประดิษฐ์อย่างโดดเด่น พร้อมยังดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม ยิ่งไปกว่านั้น โรงเรียนแห่งนี้ ยังมุ่งส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษและโรโบติกส์ (วิทยาการหุ่นยนต์) เพื่อให้นักเรียนนำทักษะไปต่อยอดกับสิ่งที่เรียนรู้อีกด้วย

“Learning Center ทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนอย่างแท้จริง มีเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาซึ่งเหมาะกับการเรียนรู้ที่หลากหลายของนักเรียนตามกระบวนการ Active Learning ทำให้เด็กมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะด้านอาชีพและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น การทอผ้าฝ้ายที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ รวมถึงการสร้างหลักสูตรบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ เพื่อพัฒนาทั้งผู้เรียนและคนในชุมชนอย่างยั่งยืน” เกษม ใจกระเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน

“ดีใจที่โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ทันสมัย ได้ทำกิจกรรมต่างๆ และลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง ฝึกคิดวิเคราะห์และกล้าแสดงออกมากขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการทอผ้าฝ้ายจากผู้รู้ในชุมชน และยังได้ต่อยอดผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าด้วยการนำความรู้ทางเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาสินค้าชุมชน” ด.ญ.ฐิตาภัสร์ ชุมภูชนะภัย นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเงือก จ.ลำพูน


ทั้งนี้ ทรู ยังคงเดินหน้ายกระดับศูนย์การเรียนรู้ชุมชน พัฒนาให้ Learning Center เป็นพื้นที่การเรียนรู้แบบครบวงจรที่พรั่งพร้อมด้วยเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลอันทันสมัย และที่สำคัญเป็นแหล่งแสวงหาความรู้อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อให้ผู้เรียนได้ค้นพบตัวตนที่แท้จริง อันนำไปสู่การเรียนรู้อย่างมีความสุขและยั่งยืน...ไม่มีที่สิ้นสุด