30 มิ.ย. 2566 338 0

สดช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

สดช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO) เตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ

ภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO Workshop) ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์  คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร


ภุชพงค์  โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) มอบหมายให้บริษัท แอ็ดวานซ์อินฟอร์เมชั่นเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Government Platform for PDPA Compliance: GPPC) โดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการพัฒนาแพลตฟอร์มภาครัฐเพื่อรองรับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และจัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์ความรู้ความเข้าใจด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการใช้แพลตฟอร์มภาครัฐฯ ให้กับหน่วยงานภาครัฐ“สำหรับกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความรู้เชิงปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งมีบทบาทหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ภาครัฐรวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับเงื่อนไขตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด ทั้งนี้ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มีกำหนดการจัดอบรมทั้งหมด 5 ครั้ง ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2566 ถึง วันที่ 21 กรกฎาคม 2566” ภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม