7 มิ.ย. 2566 493 13

ทรู ดิจิทัล สุดปลื้ม นร. ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล บินตรงดูงาน Telemedicine 'ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือ ทรู เฮลท์'

ทรู ดิจิทัล สุดปลื้ม นร. ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล บินตรงดูงาน Telemedicine 'ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือ ทรู เฮลท์'
ทรู ดิจิทัล ได้รับเลือกเป็นหนึ่งในบริษัทพันธมิตรระดับโลก (Global Partner Company) ต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตร The 2023 MBA FIELD Global Immersion จาก ฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล (Harvard Business School - HBS) แห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) สหรัฐอเมริกา ศึกษาและดูงาน “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือ ทรู เฮลท์” ณ โลตัส นอร์ธ ราชพฤกษ์ โดย รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ (ที่ 5 จากขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ (กลาง) ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด นำชมระบบการแพทย์ทางไกลและการให้บริการทางกายภาพเบื้องต้นนอกโรงพยาบาล เช่น บริการเอกซเรย์ และจัดเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองจากนักศึกษาในการจัดการความท้าทายด้านการเข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงของคนไทย

ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ประธานกรรมการ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล ได้ร่วมมือกับ โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้ง “ศูนย์สุขภาพรามาธิบดี” ภายใต้แนวคิดในการกระจายบริการทางการแพทย์ออกสู่พื้นที่ห่างไกล นำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยเพิ่มโอกาสคนไทยได้รับการรักษาและดูแลสุขภาพโดยทีมแพทย์ระดับแนวหน้าของไทย และได้รับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการใช้บริการ ซึ่งเป็นแนวคิดที่ Harvard Business School และกลุ่มนักศึกษาให้ความสนใจมาดูงานเป็นกรณีศึกษา สะท้อนความเป็นผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีของทรู ที่มุ่งยกระดับบริการสาธารณสุข และเป็นความภาคภูมิใจที่ระบบ Telemedicine ของไทยเป็นที่รู้จักไกลถึงต่างแดน  โดยในช่วง 4-5 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่เริ่มเปิดบริการ ศูนย์สุขภาพรามาธิบดีดูแลผู้ป่วยแล้วมากกว่า 2,000 คน ซึ่งทรู เฮลท์ ได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเชื่อมโยงการให้บริการออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ สามารถนัดหมายล่วงหน้า  ลดเวลารอคิว รวมถึงมาใช้บริการทางกายภาพต่าง ๆ เก็บสิ่งส่งตรวจเพื่อตรวจและวิเคราะห์โดยบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมทั้งเชื่อมต่อข้อมูลผลการตรวจเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของโรงพยาบาลทันที เพื่อให้แพทย์วินิจฉัย และผู้ป่วยสามารถรอรับยาที่บ้านได้โดยไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ซึ่งการที่ ทรู ดิจิทัล ได้รับเลือกเป็นบริษัทพันธมิตรระดับโลกในหลักสูตร The 2023 MBA FIELD Global Immersion ครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้และมุมมองกับนักศึกษาต่างชาติจากหลากหลายประเทศที่ล้วนมีประสบการณ์ ร่วมแบ่งปันและนำเสนอแนวคิดใหม่ ๆ ที่สามารถนำไปพัฒนาบริการของศูนย์สุขภาพรามาธิบดีให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อยกระดับและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนไทยทั่วประเทศให้ดียิ่งขึ้นรศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล  กล่าวถึงการเข้าดูงานที่ศูนย์สุขภาพรามาธิบดีของนักศึกษาจากฮาร์วาร์ด บิสซิเนส สกูล ในครั้งนี้ว่าเป็นโอกาสดีที่ได้แลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการให้บริการผู้ป่วยในประเทศไทย จากมุมมองของนักศึกษาชาวต่างชาติที่มีสภาพแวดล้อมและเห็นประเด็นปัญหาด้านสาธารณสุขที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศ นำมาเปรียบเทียบและปรับใช้ให้เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สถานพยาบาลต้องปรับเปลี่ยนและสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการ ตลอดจนเพิ่มความสะดวกและยกระดับบริการผู้ป่วย ซึ่งศูนย์สุขภาพรามาธิบดี ภายใต้ความร่วมมือกับ “ทรู เฮลท์” อำนวยความสะดวกให้บริการทางการแพทย์เข้าใกล้ชุมชนมากขึ้น ผู้ป่วยเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ครอบคลุมทั้งเก็บสิ่งส่งตรวจทางห้องปฎิบัติการ เอ็กซเรย์ปอด และขยายเพิ่มเติมบริการฉีดวัคซีนและอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง รวมถึงบริการตรวจสุขภาพ โดยที่ผ่านมามีผู้ป่วยมาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โรงพยาบาลรามาธิบดี และ ทรู ดิจิทัล วางแผนขยายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มบริการให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น รวมถึงเปิดสาขาเพิ่ม เพื่อกระจายการบริการให้เข้าถึงคนไทยในพื้นที่ต่าง ๆ มากขึ้นต่อไปทั้งนี้ ในปี 2566  กรุงเทพฯ เป็นหนึ่งใน 15 เมืองทั่วโลก ที่ Harvard Business School คณะบริหารธุรกิจ (MBA) อันดับต้น ๆ ของโลก ส่งนักศึกษามาดูงานและเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน ในหลักสูตร The 2023 MBA FIELD Global Immersion ซึ่งเป็นหลักสูตรพื้นฐานให้นักศึกษานำความรู้ที่ได้จากการเรียนในหลักสูตรปีแรกมาใช้ในการจัดการปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจริงในโลกธุรกิจ โดยนักศึกษาจะได้เดินทางไปยังเมืองที่ไม่เคยทำงาน ท่องเที่ยว หรือใช้ชีวิตมาก่อน เพื่อสัมผัสและเรียนรู้สินค้าและบริการของบริษัทพันธมิตรที่ได้รับคัดเลือก และพบกับผู้บริโภคในท้องถิ่น สร้างความเข้าใจบริบททางธุรกิจ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ซึ่งจะช่วยเสริมประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น