6 มิ.ย. 2566 1,070 1

สดช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงานภาคี MOU ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

สดช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงานภาคี MOU ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล

สดช. ผนึกกำลัง 9 หน่วยงานภาคี ลงนาม MOU ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลระดับพื้นที่ เน้นประยุกต์ใช้ Digital เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมทั่วประเทศ


วันนี้ (6 มิถุนายน 2566) ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครดิจิทัล (อสด.) ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) อาคารสโมสร สำนักงานใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า พิธีลงนามในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะทำให้เกิดการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเป้าหมาย โดยมุ่งหมายในการพัฒนาอาสาสมัครดิจิทัลประจำหมู่บ้านๆ ละ 1 คน ในปี 2567 และสร้างความเข้มแข็งของ อสด. ให้สามารถขยายผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือไปยังประชาชน รวมไม่น้อยกว่า 300,000 คน (สัดส่วน อสด. 1 คน ช่วยเหลือ 4 คน) ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาการขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจดิจิทัลในพื้นที่ การประยุกต์ใช้ Digital เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับเป้าหมายได้ ตามวัตถุประสงค์การจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ ได้แก่ การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล การสร้างความตระหนักด้านการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) การสร้างความตระหนักรู้ในการใช้อินเทอร์เน็ต การสร้างความตระหนักรู้ด้านการต่อต้านข่าวปลอม และการป้องกันตนเองจากภัยไซเบอร์ เพื่อให้มีการดำเนินการบูรณาการหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้สู่ อสด. ในระดับภูมิภาค การประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ อสด. และเครือข่ายอาสาสมัครอื่น ๆ ในการขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาทิ การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล การส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการของรัฐ การเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การเชื่อมโยงการดำเนินงานกับศูนย์ดิจิทัลชุมชน การส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการของรัฐผ่านช่องทางดิจิทัล เป็นต้น การส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ อสด. และพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านดิจิทัลในระดับพื้นที่ของกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เด็กและเยาวชน ลูกเสือไซเบอร์ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) เจ้าหน้าที่พัฒนาความรู้ของกรมราชทัณฑ์ เป็นต้น และเพื่อยกระดับระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการสนับสนุนกาดำเนินการของ อสด. ให้ตอบโจทย์การปฏิบัติหน้าที่ของ อสด. และอาสาสมัครภาคีเครือข่ายอีกด้วย