3 มิ.ย. 2566 363 0

ดีป้า จัดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF เร่งขยายความร่วมมือพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ

ดีป้า จัดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF เร่งขยายความร่วมมือพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศ

ดีป้า ผนึกกำลัง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF เดินหน้าขยายความร่วมมือการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของประเทศกับเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐ – เอกชน ภายใต้โครงการ Thailand Digital Valley ศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของไทย และส่งเสริมให้คนไทยก้าวไปสู่เวทีระดับโลกในบทบาทเจ้าของเทคโนโลยี คาดจะเกิดการจ้างงานด้านดิจิทัลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย สร้างมูลค่าการลงทุนภายในประเทศมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF โดยความร่วมมือระหว่าง ดีป้า และ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยมี อมฤต ฟรานเซน ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมงานโดยพร้อมเพรียง ณ อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center ในโครงการ Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา


ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งมั่นสร้างสรรค์ระบบนิเวศดิจิทัล (Digital Ecosystem) ให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยมีโครงการ Thailand Digital Valley เป็นหมุดหมายสำคัญที่จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ตั้งไว้ แต่การดำเนินงานดังกล่าวต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นงาน Thailand Digital Valley: Prepare for TAKEOFF จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือระหว่างเครือข่ายพันธมิตร ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงดิจิทัลสตาร์ทอัพ และบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินงานด้านการพัฒนาระบบนิเวศดิจิทัลของไทย


โดย Thailand Digital Valley จะเป็นระบบนิเวศด้านดิจิทัลสำคัญที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทย เป็นศูนย์กลางการออกแบบ พัฒนา วิเคราะห์ ทดสอบ ทดลองเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลขั้นสูงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เชื่อมโยงเครือข่ายดิจิทัลสตาร์ทอัพกับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกและในประเทศ ซึ่งจะก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลระหว่างกัน ไม่ว่าจะเป็น เทคโนโลยีด้านการออกแบบฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะ (Hardware and Smart Devices) เทคโนโลยีด้านการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงเทคโนโลยี IoT, AI, Software Convergence, Cloud Innovation และ Digital Service นอกจากนี้ยังทำให้เกิดบทบาทและจุดยืนในอุตสาหกรรม Digital Content, Animation, Game และ E-SPORTS

นอกเหนือจากการอำนวยความสะดวกด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแบบครบวงจรที่ ดีป้า เตรียมไว้ให้แล้ว ผู้ที่เข้ามาประกอบกิจการใน Thailand Digital Valley ยังจะได้รับการสนับสนุนสิทธิประโยชน์ด้านภาษีและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับภาษี อาทิ Smart VISA, Long-term Residence (LTR) ฯลฯ เพื่อสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นแก่นักลงทุน รวมถึงบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก

Thailand Digital Valley จัดสรรพื้นที่ออกเป็น 5 อาคาร รวมพื้นที่ใช้สอย 86,000 ตารางเมตร ประกอบด้วย อาคาร depa Digital One Stop Service ขนาดพื้นที่ 1,500 ตารางเมตร สร้างแล้วเสร็จเมื่อปี 2563 อาคาร Digital Startup Knowledge Exchange Center หรือ ดินแดนสวรรค์ของเหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพจากทั่วทุกมุมโลก (The Paradise of Every Nationality Startup) ขนาดพื้นที่ 4,500 ตารางเมตร ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จและมีการจองสิทธิ์เช่าเต็มพื้นที่ โดยอาคารดังกล่าวจะเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่รวบรวมดิจิทัลสตาร์ทอัพเอาไว้มากที่สุดในประเทศไทย เพียบพร้อมไปด้วยกำลังคนในสายดิจิทัล อีกทั้งเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมดิจิทัลประเภทต่าง ๆ อาทิ 5G, AI, Blockchain, Digital Service, Digital Content, E-SPORTS, Drone, Software Convergence ฯลฯ และยังเป็นที่ตั้งของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ธุรกิจ และนักลงทุนจากทั่วทุกมุมโลก ซึ่ง ดีป้า ต้องการเนรมิตอาคารแห่งนี้เป็นพื้นที่พบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูลด้านดิจิทัล และสร้างเครือข่ายที่มีความพร้อมในการต่อยอดธุรกิจของเหล่าดิจิทัลสตาร์ทอัพ

นอกจากนี้ยังมีอาคาร Digital Innovation Center อาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน Thailand Digital Valley ด้วยขนาดพื้นที่ 40,000 ตารางเมตร และอาคาร Digital Edutainment Complex ขนาดพื้นที่ 20,000 ตารางเมตร รวมถึงอาคาร Digital Go Global Center พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร ซึ่งทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

"โครงการ Thailand Digital Valley จะเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับระบบนิเวศด้านดิจิทัลของไทยให้เข้มแข็งและพร้อมที่จะก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN Digital Hub) อีกทั้งเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ เพราะเป็นพื้นที่ที่จะสร้างบรรยากาศการค้าการลงทุน และผลักดันให้เกิดศูนย์กลางความร่วมมือด้านการค้าระดับสากล ส่งเสริมให้คนไทยสามารถก้าวไปสู่เวทีระดับโลกในบทบาทเจ้าของเทคโนโลยีที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากเครือข่ายพันธมิตร ซึ่งเทคโนโลยีดิจิทัลที่ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นจะนำไปสู่การใช้งานจริง รองรับภาคอุตสาหกรรมและปริมาณความต้องการใช้ดิจิทัลโซลูชันจากพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศที่อยู่ระหว่างการยกระดับสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ซึ่งเราประเมินว่า การดำเนินงานทั้งหมดจะทำให้เกิดการจ้างงานด้านดิจิทัลในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,000 ราย สร้างมูลค่าการลงทุนภายในประเทศมากกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี" ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว


พร้อมกันนี้ ภายในงานยังมีการให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทและภารกิจด้านการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดิจิทัลของประเทศ โดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์และแนวทางส่งเสริมการลงทุนสำหรับนักลงทุนและบริษัทเทคโนโลยีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดย ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล) ดีป้า เวทีแลกเปลี่ยนแนวคิดด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยผู้บริหารจาก บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท จอยมาร์ท จำกัด การนำเยี่ยมชมโครงการ Thailand Digital Valley โดย ดร.ปรีสาร รักวาทิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ (กลุ่มงานส่งเสริมการประยุกต์ใช้ดิจิทัล) ดีป้า รวมถึงกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ และการแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างเครือข่ายพันธมิตรสำหรับผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของ Thailand Digital Valley ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์: https://tdv.depa.or.th/, www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand