30 พ.ค. 2566 1,059 1

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน​

NT สานพลังขับเคลื่อน CSR ในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน​

​บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มุ่งมั่นสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเยาวชน ชุมชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกพื้นที่ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ผ่าน NT CSR ในโครงการ “เพาะพันธุ์ดี NT Youth Club” ซึ่งให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมมาอย่างต่อเนื่อง


​โดยในปี 2566 ได้เริ่มกิจกรรมเปิดบ้าน CSR ด้วยการจัดสัมมนา “โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ประจำปี 2566 สู่เป้าหมายสูงสุดเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”  ในรูปแบบออนไลน์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจก่อนเริ่มโครงการฯ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2566  โดยมี พันเอกสรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT ได้มอบแนวทางการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืนให้กับพนักงานที่เป็นตัวแทนเครือข่าย CSR กว่า 360 คน ทั่วประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ โดย ฉัตรภรณ์ ชาญเชาว์  ผู้จัดการ สังกัด ฝ่ายกิจการเพื่อสังคม บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อการเสริมสร้างกลยุทธ์ CSR และแนวทาง ESG พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนการขับเคลื่อน CSR


​NT ได้พัฒนาเยาวชนจากชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2556  และในปี 2566 นี้นับเป็นปีที่ 10 มีชุมชนในโครงการรวม 78 ชุมชน จาก72 จังหวัด NT ได้เตรียมแผนงานด้าน CSR ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club กับกิจกรรมการเปิดชุมชนใหม่ ในปี 2566 จำนวน 5 แห่ง ในอีก 5 จังหวัด ได้แก่ ชุมชนคนรักษ์บึงกาฬ จ.บึงกาฬ ซึ่งจะเป็นชุมชนใหม่แห่งแรกของปีนี้ ที่จะมีการเปิดในเดือนมิถุนายน ตามด้วย ชุมชนนครเขื่อนขันธ์ กาบแก้วบัวบาน จ.หนองบัวลำภู ชุมชนระแหง จ.ตาก ชุมชนอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ และชุมชนบ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน ซึ่งทำให้มีชุมชนในโครงการครบทั่วประเทศ 77 จังหวัด รวม 83 ชุมชน  และการดำเนินงานของชุมชนเดิม จะมีการจัดกิจกรรมอบรมเพิ่มเติมสำหรับสมาชิกในชุมชนเดิม และเข้าร่วมกิจกรรมประจำจังหวัดหรือท้องถิ่นเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการฯ ให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณชน เสริมสร้างสายสัมพันธ์และความร่วมมือของชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนโครงการให้เกิดผลในระยะยาวอย่างแท้จริง  


โครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้กับงานด้าน CSR เพื่อสนับสนุนภาคชุมชนและมุ่งส่งเสริมพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้ได้เข้าถึงและนำความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เช่น Internet of Thing : IoT ผ่านการทำเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) การอบรมโครงการ Smart Kid Codes สอนทักษะการเขียน Code ต่อยอดพัฒนาไปสู่นวัตกรรม IoT นำประโยชน์จากการปรับใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีและปลอดภัยมากขึ้น อาทิ Smart Home , Smart City , Smart Pole เป็นต้น รวมถึงการจัดอบรมการใช้ Social Media เพื่อพัฒนาความรู้ให้เยาวชนเรื่องการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างถูกต้อง สอนเทคนิคด้านการถ่ายภาพ การตัดต่อวิดีโอ การจัดทำ Content บนสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความน่าสนใจให้กับสินค้าของชุมชน และสร้างรายได้จากการขายสินค้าผ่านตลาดออนไลน์  พร้อมกันนี้ยังได้มีการจัดทำคลิปส่งเสริมการท่องเที่ยวร่วมกับ YouTuber ชื่อดังเพื่อสนับสนุนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายสร้างให้ชุมชนเข้มแข็งและเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน