29 พ.ค. 2566 696 0

สดช. จัดสัมมนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

สดช. จัดสัมมนาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)

ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานงานสัมมนาเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างความตระหนักรู้ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ภายใต้โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) โดยมี ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พร้อมด้วย รัตนา จรูญศักดิ์สิทธิ์ ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม เข้าร่วม ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับคนพิการ และสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อลดความเหลื่อมล้าและเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้กับคนพิการ 


ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า การพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ถือว่าเป็นแนวคิดที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนพิการและคนทุกกลุ่ม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะ ในการปรับปรุงให้เว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ที่บริการให้แก่ประชาชนสามารถยกระดับผ่านตามมาตรฐานเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่จะช่วยให้ประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะคนพิการสามารถเข้าถึงแหล่งบริการและข้อมูลข่าวสาร และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมถึงเพิ่มช่องทางการให้บริการภาครัฐไปพร้อมกัน


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า สดช. ได้ดำเนินการโครงการ “ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility)” มีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มความเท่าเทียมด้านการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสำหรับคนพิการ
โดยได้มีการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนำความรู้ไปพัฒนาเว็บไซต์ตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ซึ่ง สดช. ได้ดำเนินการอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวงแล้ว จำนวน 457 คน จาก 147 หน่วยงาน และได้มีการจัดการประกวดเว็บไซต์หน่วยงานที่ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้คำนึงถึงการปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถรองรับสำหรับคนทุกกลุ่มได้ โดยปัจจุบันมีหน่วยงานสมัครเข้าร่วมประกวดการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ จำนวน 121 หน่วยงาน และในวันนี้ สดช. ยังได้จัดพิธีมอบรางวัลแก่หน่วยงานรัฐที่สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ (Web Accessibility) ทั้งในระดับกรมและระดับกระทรวง จำนวน 50 หน่วยงาน ที่มีผลการดำเนินการ ในระดับดีเด่น อีกด้วย