26 พ.ค. 2566 638 15

30 พ.ค.นี้ ETDA ชวนหาคำตอบความพร้อมด้านดิจิทัล SMEs ไทยอยู่จุดไหน?

30 พ.ค.นี้ ETDA ชวนหาคำตอบความพร้อมด้านดิจิทัล SMEs ไทยอยู่จุดไหน?

ในงาน “Next-Level Digital : Building a Future-Proof SME from Digital Maturity

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) (Electronic Transactions  Development Agency) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เตรียมจัดงาน “Next-Level Digital : Building a Future-Proof SME from Digital Maturity” โชว์ผลการศึกษาความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Maturity) ของ SMEs ไทย อยู่ที่จุดไหน พร้อมชวนกูรูทั้งภาครัฐ เอกชนที่เกี่ยวข้อง และ SMEs ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมอง สะท้อนทิศทาง Digital Transformation ของ SMEs อย่างเป็นรูปธรรมครั้งแรกของประเทศ วันอังคารที่ 30 พ.ค.นี้ ลงทะเบียนก่อนร่วมงานที่ https://sprw.io/stt-bsub1VShTxRjGzW226XKYG


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวว่า แผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2566-2570 ได้ให้ความสำคัญในการเพิ่มสัดส่วนมูลเพิ่มเศรษฐกิจดิจิทัลต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็น ร้อยละ 30 พร้อมกับการขยับอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของไทยให้ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 30 ภายในปี 2570 การจะไปให้ถึงเป้าหมายข้างต้น หนึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญคือ “การส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเป็นกลุ่มหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ให้เกิดการทำ Digital Transformation เปลี่ยนผ่านการทำงานและการทำธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันและโอกาสทางธุรกิจ” ซึ่งที่ผ่านมาทุกภาคส่วนต่างก็เร่งผลักดันในเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่อง ผ่านนโยบายยุทธศาสตร์ที่เข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ SMEs เกิดการทำ Digital Transformation ในมิติต่างๆ ทั้งในมุมของการส่งเสริมความรู้และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น พัฒนาและร่วมสร้างนวัตกรรมที่เข้ามาตอบโจทย์การใช้งาน ตลอดจนสนับสนุนในเรื่องของเงินทุน เป็นต้น  แต่ก็ดูเหมือนว่า สถิติของการเปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ SMEs ยังมีตัวเลขไม่มากนัก อาจเนื่องจากข้อจำกัดที่เราไม่มีข้อมูลและไม่ทราบว่า ความพร้อมด้านดิจิทัลของกลุ่ม SMEs ไทยในแต่ละ Sector วันนี้อยู่ที่ตรงไหน อยู่ระดับไหนและจริงๆ แล้วกำลังเผชิญกับข้อจำกัดในเรื่องอะไร จึงทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างตรงจุด ขณะที่ SMEs เองก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องเริ่ม Transform อย่างไรให้คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ดังนั้น ETDA ในฐานะหน่วยงานมุ่งส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและผู้ประกอบการ SMEs เกิด Digital Adoption and Digital Transformation ขับเคลื่อนทุกกิจกรรมและธุรกิจด้วยเทคโนโลยีอย่างมั่นใจและเชื่อมั่น เพื่อเติมเต็มอนาคตธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อเป็นหนึ่งกลไกในการร่วมผลักดันให้ประเทศบรรลุเป้าหมายสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ จึงได้เล็งเห็นโอกาสและความสำคัญในประเด็นนี้ จึงได้ร่วมกับพาร์ทเนอร์ ดำเนินโครงการศึกษาและวิเคราะห์ Policy Framework เรื่อง Digital Transformation Maturity เพื่อสำรวจความพร้อมด้านดิจิทัล (Digital Maturity) ของผู้ประกอบการ SMEs ไทยว่าวันนี้อยู่ที่ระดับไหน พร้อมทั้งศึกษาประเด็นสำคัญๆ ที่เป็นปัจจัยหลักต่อพัฒนาเปลี่ยนผ่านการทำงานและการทำธุรกิจไปสู่ดิจิทัล ครอบคลุมทั้ง ในเรื่องของปัญหา ข้อจำกัด ที่ SMEs แต่ละ Sector มี ตลอดจนความพร้อมด้านกลยุทธ์ การบริหารจัดการองค์กร  ระบบภายในองค์กร วัฒนธรรมองค์กร รวมถึงกลุ่มลูกค้า เป็นต้น ก่อนนำข้อมูลที่ได้มาทำการรวบรวม วิเคราะห์สู่การจัดทำเป็นรูปเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ชื่อ รายงานผลสำรวจสถานการณ์เปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Digital Maturity Survey) เพื่อเป็นข้อมูลสำคัญที่นำไปใช้ในการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ ตลอดจนหลักสูตร หรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Digital Adoption and Digital Transformation ในกลุ่ม SMEs ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับความต้องและสถานการณ์ความเป็นจริงในปัจจุบันมากที่สุด โดยจะมีการนำเสนอผลรายงานฉบับดังกล่าว ในงาน“Next-Level Digital : Building a Future-Proof SME from Digital Maturity” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท  งานนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ตฤณ ทวิทารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA และ ดร.วัชรัศมิ์ ลีละวัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด ในการนำเสนอผลการศึกษา พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลจากหน่วยงานพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มาร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง พาทุกคนไปร่วมค้นหานโยบายและมาตรการในการสนับสนุน SMEs ให้พร้อมสู่การ Transform อย่างเป็นรูปธรรม ผ่านเวทีเสวนาใน 2 หัวข้อที่น่าสนใจ ได้แก่ “Partnering for Progress: Public Agencies' Contribution to SME Development” ที่จะทำให้เราได้เห็นภาพทิศทางนโยบายที่ช่วยสนับสนุน SMEs  สู่การเร่งเครื่อง Digital GDP  ตลอดจนแนวทางการกำกับดูแลการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม สู่การต่อยอดเกิดการใช้งานในวงกว้าง และ “Charting a Path Forward: Leveraging Technology for Maturity Success” กับการค้นหาคำตอบของการนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SMEs ตลอดจนประเด็นเร่งด่วนที่เหล่าผู้ประกอบการต้องการให้ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสนับสนุน และเจาะลึกบทบาทการเข้ามาช่วยส่งเสริม Digital Transformation จากทางสมาคมที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เป็นต้น

สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมงาน “Next-Level Digital : Building a Future-Proof SME from Digital Maturity” ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.30 น. ณ ห้องพญาไท 3-4 ชั้น 6 โรงแรม อีสติน แกรนด์ พญาไท สามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://sprw.io/stt-bsub1VShTxRjGzW226XKYG