23 พ.ค. 2566 666 0

สกมช. Kick off แผนไซเบอร์ฉบับแรกของไทยอย่างเป็นทางการ

สกมช. Kick off แผนไซเบอร์ฉบับแรกของไทยอย่างเป็นทางการ

สกมช. จัดสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565-2570) พร้อมระดมความคิดเพื่อหารือแนวทางการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น 3 โรงแรมอัศวิน แกรนด์คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร


โดยมี พลอากาศตรี อมร ชมเชย ลธ.กมช. เป็นประธาน โดยมี  วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเผยแพร่นโยบายและแผน ปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ให้กับผู้เกี่ยวข้องรับทราบ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศรับทราบหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการจัดทำประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) โดยเร็ว


และมีการจัดทำร่างแผนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ นโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง รวมถึงการตอบสนองต่อเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ ให้ระบบสามารถกลับคืนสู่สภาวะปกติอย่างทันท่วงที และเพื่อให้เกิดกระบวนการทำงานร่วมกัน จึงนำมาสู่แนวความคิดในการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ ในการขับเคลื่อนการพัฒนาไซเบอร์แบบ Whole society approach เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) ให้นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป