22 พ.ค. 2566 12,060 3

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ยกย่องอาสา มอบรางวัลอาสาประจำปี 65

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ยกย่องอาสา มอบรางวัลอาสาประจำปี 65
บุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  พร้อมด้วย วิชัย และจุฑามาศ เบญจรงคกุล ร่วมงานมอบรางวัล “อาสาร่วมด้วยช่วยกันดีเด่น ประเภทบุคลล ประจำปี 2565”  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ และยกย่องเชิดชูเกียรติอาสา  ซึ่งแบ่งประเภท รางวัล  4 สาขา ได้แก่ 

1. รางวัลแรก สาขารางวัลอาสาบรรเทาสาธารณภัย และฉุกเฉินดีเด่น ผู้ที่ได้รับรางวัลได้แก่ นายสมพร ทองจันทร์

2. สาขารางวัล อาสาดูแลความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินดีเด่น ได้แก่ นายสินทรัพย์ สุวรรณวัฒน์

3. สาขารางวัล อาสาดูแลจัดการสัตว์ดีเด่น ได้แก่  นายปฐมพงค์ เสือสัมฤทธ์

4. สาขารางวัล อาสาเสียสละเพื่อสังคมดีเด่น   ได้แก่ นายประทีป เค้าแคน


โดยคุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้มอบรางวัลพิเศษให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ที่ประสบอุบัติเหตุขณะปฏิบัติหน้าที่ ให้กับนายเฉลิมชัย ยศตะโคตร

อาสาร่วมด้วยช่วยกัน ได้เสียสละเวลา มุ่งมั่น ออกทำงานช่วยเหลือสังคม สร้างคุณงามความดีจากจุดเริ่มต้นจากรุ่นสู่รุ่นถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 2 ทศวรรษ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ช่วยดูแลบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน ตามเจตนารมย์จของคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ปลูกฝังความเป็นจิตอาสา ผ่านโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ

ปัจจุบันมีจิตอาสากว่า 2,500 คน 46 ฐานปฎิบัติการ กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ได้รับการยอมรับในสังคมเป็นวงกว้าง ให้บริการช่วยเหลือประชาชน และเชื่องโยงการทำงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อาสาร่วมด้วยช่วยกัน อาสาเครือข่ายพันธมิตร ด้วยอุดมการณ์ที่มุ่งมั่น พร้อมเดินหน้าทำงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เกี่ยวกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2542 และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554  ในปี 2565 ที่ผ่านมา มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับกรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงนามความร่วมมือ “ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” และ สำนักเทศกิจ ลงนามความร่วมมือ “ด้านการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง” โดยมีการจัดกิจกรรมร่วมกันมาตลอดทั้งปี พร้อมเปิดศูนย์สื่อสารสำหรับประสานงานเพื่อให้บริการช่วยเหลือประชาชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที หมายเลขสายด่วนร่วมด้วยช่วยกัน 1677