21 พ.ค. 2566 410 0

ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6

ดีป้า มอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6

ดีป้า จัดพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ 109 ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล รุ่นที่ 6 และกิจกรรมนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม เชื่อผู้บริหารระดับสูงที่ผ่านการอบรมจะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ต่อยอดและพัฒนาธุรกิจ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป 


พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบสัมฤทธิบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 6 จำนวน 109 ราย ที่จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ก่อนร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรมร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วน อาทิ ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร รองประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม สมัย ลี้สกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำเกษตรและสหกรณ์ ดร.ณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อรนุช ศรีนนท์ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ธีรนันท์ ศรีหงส์ ประธานกรรมการกำกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ดร. ปิยะนุช สัมฤทธิ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย และ วัลภา สถิรชวาล ประธานสมาพันธ์โลจิสติกส์ไทย ฯลฯ พร้อมแลกเปลี่ยนทัศนะและมอบข้อเสนอแนะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผลงาน ซึ่งจะสามารถต่อยอดไปสู่เครื่องมือเปลี่ยนผ่านประเทศด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อีกทั้งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในอนาคต 


พลอากาศเอก ประจิน เปิดเผยว่า การผลักดันประเทศไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในโลกยุคใหม่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตั้งแต่การเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ทันสมัยและครอบคลุม ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนและยกระดับเศรษฐกิจโดยภาพรวมของประเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้แก่ภาคประชาชนเพื่อยกระดับทักษะดิจิทัล ซึ่งไม่ใช้แค่ “รู้” แต่ต้อง “เข้าใจ” “ทำได้” และ “ทำเป็น” ตลอดจนการดึงดูดการลงทุน และการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ ซึ่งคาดหวังว่า ผู้นำยุคใหม่จากหลักสูตร Digital CEO จะเป็นบุคลากรสำคัญที่จะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศในระยะต่อไป 


ด้าน ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าวว่า หลักสูตร Digital CEO ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สร้างผู้นำยุคดิจิทัลรวมกว่า 500 ราย โดยหลักสูตรดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรในทุกมิติ เน้นต่อยอดองค์ความรู้ การบริการจัดการและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงการสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์เศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารภาครัฐและเอกชนที่เป็นเครือข่ายอันเข้มแข็งในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 


“หลักสูตร Digital CEO ที่ ดีป้า ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องถึง 6 ปีนับเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านดิจิทัลแก่บุคลากรระดับผู้นำ ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการยกระดับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว 


ดีป้า มุ่งมั่นเสริมแกร่งผู้นำดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตรผู้นำการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital CEO) รุ่นที่ 7 สามารถติดตามกำหนดการเปิดรับสมัครได้ที่ www.depa.or.th