19 พ.ค. 2566 355 0

สจล. ผนึก ทรู ดึงอัจฉริยภาพ 5G สร้างนวัตกรรม ยกระดับ Digital University พร้อมลงนาม MOU ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สจล. ผนึก ทรู ดึงอัจฉริยภาพ 5G สร้างนวัตกรรม ยกระดับ Digital University พร้อมลงนาม MOU ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดย รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี จับมือ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี โดย พิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร ยกระดับ สจล. สู่การเป็น Digital University ผสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญของคณาจารย์ ต่อยอดใช้งานเครือข่ายทรู 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันอัจฉริยะที่จะสามารถใช้ได้จริง เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่แวดวงการศึกษาและตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) โดยร่วมกันออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน บ่มเพาะนักศึกษารุ่นใหม่ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะดิจิทัล สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานยุค 4.0 ตลอดจนปูทางสู่การเป็นสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ

รศ. ดร.คมสัน มาลีสี อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  กล่าวว่า สจล.ประกาศว่าจะก้าวสู่การเป็น Digital University โดยเร็วที่สุด ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากพันธมิตรทุกภาคส่วน ในการร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกัน  โดยความร่วมมือกับทรู ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่ดิจิทัล  

ถือเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับสถาบันฯ ผลักดันอาจารย์และนักศึกษา สร้างผลงานวิจัยและนวัตกรรมต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว  ทั้งนี้ เด็กยุคใหม่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยี  จึงต้องนำดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆ เข้ามาอำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของนักศึกษาในสถาบัน  เช่น การรับประทานอาหารในโรงอาหารของสถาบันฯ ไม่ต้องใช้เงินสด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ตั้งสถาบัน KMITL Data Management Center (KDMC) ซึ่งแหล่งรวบรวมข้อมูลดิจิทัล มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ นำข้อมูลไปต่อยอดปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้สมาร์ทขึ้น   เราเชื่อมั่นว่า ถ้าสจล.ก้าวไปสู่ Digital University แล้ว  มหาวิทยาลัยอื่นๆสามารถนำต้นแบบของความสำเร็จนี้ ไปประยุกต์ใช้ได้ ทั้งยังส่งผลให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่ง  สามารถแข่งขันกับประเทศต่างๆในเวทีสากลได้อีกด้วย


พิชิต ธันโยดม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านธุรกิจองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า ทรู ในฐานะบริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยี พร้อมนำโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมดิจิทัล เชื่อมโยงคนไทยให้สามารถเข้าถึงการสื่อสารและบริการดิจิทัลได้อย่างเท่าเทียมและทั่วถึง โดยเฉพาะเรื่อง การศึกษา มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้   เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  ซึ่งการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับกับสจล.นี้  จะร่วมกันส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาตั้งแต่ยังอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย  จนกระทั่งออกสู่โลกการทำงานในยุคดิจิทัล โดยพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนวิเคราะห์ตามความถนัด  ช่วยเพิ่มขีดความสามารถใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานยุค 4.0 ทั้งยังดำเนินโครงการ ทรูแล็บ (True LAB) สร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในมหาวิทยาลัย ตลอดจนร่วมกับ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ KMITL Lifelong Learning Center (KLLC) รวบรวมคอร์สออนไลน์ที่หลากหลาย อาทิ Data Analysis, Digital Marketer, NFT และ UX Designer  จาก ทรู ดิจิทัล อคาเดมี (True Digital Academy) และ VLEARN  แพลตฟอร์มดิจิทัล เสริมพลังการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องไม่สิ้นสุด ตอบโจทย์การเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองของคนทุกเพศทุกวัย นอกจากนี้ ยังได้นำเครือข่าย 5G และเทคโนโลยีดิจิทัลครบวงจร ทั้ง IoT, AI, Cloud และ Data Analytic ร่วมเสริมศักยภาพ KMITL Data Management Center (KDMC) ศูนย์กลางรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ของสถาบันฯ เพื่อวิเคราะห์และนำมาใช้ประโยชน์ อาทิ  การสร้าง Smart City ภายในสถาบันฯ ผ่านอุปกรณ์ IoT และระบบไอทีเชื่อมโยงผ่านโครงข่ายอัจฉริยะทรู 5G  เพื่อการบริหารจัดการเฝ้าระวังป้องกันภัยและคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และ AI พัฒนางานวิจัยด้านธุรกิจให้สามารถใช้งานได้จริง  รวมถึง การสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่านโครงการ Hackathon ของนักศึกษา และนำผลงานมาขยายผลด้านงานวิจัยต่อไป  ทรูพร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อน ในการบูรณาการด้านการศึกษาและเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำไปใช้งานได้จริง  พร้อมทั้งสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาที่ครอบคลุมทุกมิติ เติมเต็มวิสัยทัศน์ของ สจล. ในการเปลี่ยนผ่านสู่ Digital University โดยเร็วที่สุด