15 พ.ค. 2566 485 1

ETDA เตรียมเปิดตัวกิจกรรม Hack for GROWTH เร่งเฟ้นหา นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยโตกว่าที่เคย

ETDA เตรียมเปิดตัวกิจกรรม Hack for GROWTH เร่งเฟ้นหา นวัตกรรม โซลูชัน เพื่อธุรกิจท่องเที่ยวไทยโตกว่าที่เคย

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) จับมือพาร์ทเนอร์รัฐ เอกชน เตรียมเปิดตัวกิจกรรม ปักหมุด ส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวกับ “Hack for GROWTH” ภายใต้แนวคิด Make a Chance to Grow Together” เร่งเฟ้นหานวัตกรรม โซลูชัน ตอบโจทย์ธุรกิจท่องเที่ยวไทย ให้เติบโตกว่าที่เคย พร้อมเปิดพื้นที่ของการสร้างเครื่องข่ายความร่วมมือในการพัฒนา ต่อยอดนวัตกรรม ที่เอื้อต่อ Digital Transformation ที่เหมาะสมแก่กลุ่มผู้ประกอบการ SMEs สู่การเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันทางดิจิทัลของประเทศในอนาคต เปิดตัวอย่างเป็นทางการ 19 พฤษภาคมนี้


ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการ ETDA  กล่าวว่า “ภาคการท่องเที่ยวไทย” คือ อุตสาหกรรมหลักที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในช่วงตลอดหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งจากข้อมูลของกระทรวงการคลัง ระบุว่า ปี 2566 เศรษฐกิจจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นส่วนหนึ่งจากการการฟื้นตัวจากภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชียที่จะเดินทางเข้ามาเพิ่มมากขึ้น โดยได้มีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจำนวน 27.5 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ถึง 147% ต่อปี โดยล่าสุดในไตรมาสแรกของปี 2566 พบว่า มีจำนวนนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไทยแล้วถึง 6.4 ล้านคน เติบโตกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันถึง 1,202% (ข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา) ส่วนหนึ่งมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดภายในประเทศที่ปรับดีขึ้น ซึ่งสร้างรายได้รวมให้กับประเทศแล้วกว่า 2.5 แสนล้านบาท

นอกจากนี้ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับภาคการท่องเที่ยว โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจโรงแรม ที่พัก ภัตตาคาร ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ยังก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็นอันดับต้นๆ และมีแนวโน้มเพิ่มสูงต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ทางกองเศรษฐกิจการท่องเทียวและกีฬาได้มีสถิติว่า สัดส่วนการจ้างงานในอุตสาหกรรมนี้อยู่ที่ 10.55% ต่อการจ้างงานทั้งหมด โดยกลุ่มที่มีการจ้างงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอันดับต้นๆ จะสอดคล้องกับกลุ่มที่มีมูลค่าเพิ่มสูงตามที่กล่าวมาข้างต้น ในขณะเดียวกันจากการศึกษาที่ใช้กระบวนการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศเพื่อสะท้อนมุมมองประเด็นที่ส่งผลต่อการยกระดับการดำเนินธุรกิจ พบว่า ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ในกลุ่มโรมแรม ที่พัก ร้านอาหาร ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กำลังประสบปัญหาและเผชิญกับข้อจำกัดที่ส่งผลต่อการเติบโตของธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ประเด็นด้านภาพรวมของตลาดที่มีคู่แข่งเพิ่มขึ้น จนทำให้ธุรกิจเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ยาก กระทบต่อยอดขายที่ไม่เป็นไปตามเป้า ทั้งยังขาดความชำนาญในการเลือกใช้ระบบหรือเครื่องมือทางการตลาดที่จะเข้ามาช่วยยกระดับธุรกิจ  ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในสายงาน เกิดการลาออก ย้ายงานอยู่บ่อยครั้ง รวมไปถึงขาดระบบหรือเครื่องมือที่จะเข้ามาช่วยบริหารจัดการบุคลากร ตลอดจนการบริหารงานในองค์กร เป็นต้น

ETDA ในฐานะหน่วยงานที่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการยกระดับการดำเนินงานด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital transformation) โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้เกิดการทำงาน และการทำธุรกิจที่มีความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีมากยิ่งขึ้น และผลักดันให้เกิดการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มั่นคงปลอดภัยน่าเชื่อถือ ที่จะส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ จึงร่วมกับพาร์ทเนอร์ทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย สมาคมการค้าสตาร์ทอัพไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Bank) The Finlab powered by UOB Amazon Web Services (Thailand) และ เทคซอส มีเดีย เดินหน้าจัดกิจกรรม “Hack for GROWTH” ภายใต้แนวคิด  Make a Chance to Grow Together  เพื่อเปิดพื้นที่ให้  Startup, Service Provider, ผู้พัฒนานวัตกรรมหน้าใหม่ หรือคนที่มีของ มีนวัตกรรม โซลูชัน ระบบ แพลตฟอร์มใหม่ๆ หรือที่ถูกพัฒนามาจากของที่มีอยู่เดิม ได้มาร่วมแข่งขันประชันไอเดีย นำเสนอนวัตกรรม โซลูชัน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรมที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาและตอบโจทย์ความต้องการ        ของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ให้สามารถทรานส์ฟอร์มการทำงานและการทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสู่การเติบโตกว่าที่เคยเป็น ซึ่งเริ่มเปิดรับสมัครทีมเข้าร่วมการแข่งขันแล้วตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทางเว็บไซต์ https://www.etda.or.th/th/hackforgood 

ทั้งนี้ เพื่อให้กิจกรรมดังกล่าวเกิดการสร้างการรับรู้และนำไปสู่การสร้างการมีส่วนร่วมในวงกว้าง       ETDA และพาร์ทเนอร์เตรียมจัดงานแถลงข่าว Grand Opening : Hack for GROWTH  Make a Chance to Grow Together เพื่อเปิดตัวและประกาศความร่วมมือของเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนที่เข้ามาร่วมขับเคลื่อน ร่วมพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรม โซลูชัน เร่งเครื่องผู้ประกอบการ SMEs ภาคการท่องเที่ยวไทยพร้อมสู่ Digital Transformation ผ่านกิจกรรมนี้อย่างเป็นทางการ ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ ห้อง Walk the talk อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ พระราม 9 ตึก B ชั้น 15 ETDA งานนี้นำโดย ดร.ตฤณ        ทวิธารานนท์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ETDA พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและเทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ นรินทร์ ทิจะยัง ผู้อำนวยการ ฝ่ายดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)        ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ กิตติ พรศิวะกิจ นายกสมาคมการตลาดท่องเที่ยวไทย (ATTM) ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (สทท.) ที่จะมาร่วมพูดคุย พาเราไปเจาะลึกถึงที่มาและความสำคัญของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ พร้อมอัปเดตถึงปัญหา ความท้าทาย Pain point ที่น่าจับตาที่ธุรกิจท่องเที่ยวกำลังเผชิญ พร้อมโอกาสที่ต้องไปต่อในอนาคต และร่วมพูดคุยถึงความท้าทายถึงแนวทางที่จะนำไปสู่การนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ในธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs ของกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยว เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้และเติบโตกว่าที่เคย พร้อมร่วมไขโจทย์ 3 R ที่ครอบคลุมทั้ง Revenue Growing, Recruiting Better และ Retaining People Growth ให้ทุกทีมที่สมัครร่วมกิจกรรมได้ทำความเข้าใจและเตรียมตัวก่อนใคร ที่งานนี้ที่แรกด้วย

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน Startup, Service Provider, SMEs หรือประชาชน ที่สนใจเข้าร่วมงานแถลงข่าวสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ https://forms.gle/qXoaXi93khMfPrFp9  หรือติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจเฟซบุ๊ก ETDA Thailand