10 พ.ค. 2566 27,179 5

สคส. ร่วมกับ สกมช. ลงนาม MOU ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สคส. ร่วมกับ สกมช. ลงนาม MOU ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กับ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) โดย พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ณ ห้องประชุม Confidential ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ


ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันในการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเป็นรูปธรรม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของให้การศึกษาเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ, สนับสนุนการศึกษาและวิจัยข้อมูลที่จำเป็น, ประสานงานและบูรณาการการเฝ้าระวังความเสี่ยงและภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ส่งผลกระทบต่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล,​ การแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติภารกิจในด้านที่เกี่ยวข้อง, ร่วมจัดกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ตลอดจนประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือในการผลิตกำลังคนเฉพาะด้าน พัฒนาทักษะ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบายและแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และแผนแม่บทด้านการส่งเสริมและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


โดย ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับการดำเนินการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในครั้งนี้ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การลงนามในบันทึกความเข้าใจฉบับนี้จะเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และช่วยให้การดำเนินการระหว่างทั้งสองหน่วยงานเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพต่อไป