2 พ.ค. 2566 399 0

ดีป้า ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร เร่งยกระดับคนดิจิทัลของประเทศ

ดีป้า ผนึกกำลังเครือข่ายพันธมิตร เร่งยกระดับคนดิจิทัลของประเทศ

ดีป้า เดินหน้าส่งเสริมการพัฒนากำลังดิจิทัลของประเทศต่อเนื่อง เคาะ 7 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัล และ 1 โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะด้าน Coding และ IoT เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต คาดยกระดับกำลังคน บุคลากร และประชาชน ในกลุ่ม Mid-career รวมถึงนักเรียน นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา รวมมากกว่า 3,000 คน

ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า หนึ่งในภารกิจสำคัญของ ดีป้า คือการมุ่งยกระดับความรู้ความเข้าใจด้านดิจิทัล (Digital Literacy) แก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อให้เกิดทักษะและองค์ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล รู้เท่าทัน สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ควบคู่ไปกับการยกระดับความเชี่ยวชาญแก่บุคลากรและกำลังคนดิจิทัลผ่านกลไก Upskill, Reskill และ New Skill โดยความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา

ล่าสุด ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุน ครั้งที่ 3/2566 มีมติเห็นชอบ โครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนาศักยภาพ กำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล จำนวน 7 โครงการ โดยให้ความสำคัญกับ

การเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลในมิติต่าง ๆ แก่บุคลากร ผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการที่จำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และประชาชนทั่วไปในกลุ่ม Mid-career ซึ่งทั้ง 7 โครงการ ประกอบด้วย

  • โครงการพัฒนาทักษะการเป็นนักการตลาดดิจิทัล โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ไทย
  • โครงการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล โดยความร่วมมือกับสมาคมผู้ประกอบการปัญญาประดิษฐ์ ประเทศไทย
  • โครงการพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้ โดยความร่วมมือกับวิทยาลัยครีเอทีฟดีไซน์ แอนด์ เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • โครงการส่งเสริมทักษะการบริหารจัดการตามแนวปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วน บุคคล พ.ศ. 2562 โดยความร่วมมือกับ Privacy Thailand
  • โครงการเสริมสร้างและยกระดับทักษะระดับกลาง (Intermediate) ด้าน Data Science โดยความ ร่วมมือกับ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • โครงการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะด้าน Big Data สำหรับผู้ประกอบการ โดยความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยมหดิล และมหาวิทยาลัยศรีปทุม

สำหรับโครงการที่ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการพัฒนา ศักยภาพกำลังคนและบุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลทั้ง 7 โครงการตั้งเป้ายกระดับกำลังคน ดิจิทัลรวมทั้งสิ้น 2,300 ราย

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาการส่งเสริมและสนับสนุนยังมีมติเห็นชอบ โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะด้าน Coding และ Internet of Things (IoT) เพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต ภายใต้มาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยความร่วมมือกับ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมศักยภาพแก่นักเรียน นักศึกษาในระดับอาชีวศึกษาให้มีความพร้อมสามารถทำงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

โครงการดังกล่าวตั้งเป้ามีนักเรียนอาชีวศึกษาเข้าใช้บริการภายในศูนย์ฯ มากกว่า 1,000 คน นักเรียนอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถสอบผ่านการประเมินผลทักษะและได้รับใบประกาศนียบัตรด้าน Coding และ IoT มากกว่า 360 คน บุคลากรทางการศึกษาได้รับการยกระดับและสามารถทำหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับ Coding และ IoT รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่มากกว่า 30 คน ขณะเดียวกันจะมีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนระแวกใกล้เคียงได้รับการพัฒนาทักษะด้าน Coding และ IoT รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่มีการใช้ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่มากกว่า 120 คน

“ดีป้า พร้อมบูรณาการการทำงานกับเครือข่ายพันธมิตรอย่างเข้มแข็ง ซึ่งการดำเนินงานในปีนี้ยังคง มุ่งเน้นไปที่การพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนชุมชนสู่สังคมดิจิทัล การยกระดับภาคเศรษฐกิจสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ การขับเคลื่อนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับนวัตกรรมดิจิทัล และการสร้างกลไก ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัล เพื่อเร่งพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศโดยภาพรวม ซึ่ง ดีป้า พร้อมทำงานเพื่อ อนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ผู้สนใจขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถติดตามรายละเอียดผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของ ดีป้า ไม่ว่าจะเป็น www.depa.or.th, LINE OA: depaThailand และ Facebook Page: depa Thailand