24 เม.ย. 2566 237 0

สดช. จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สดช. จัดสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเพื่อเสนอผลการศึกษาและรับฟังข้อเสนอแนะ (Public Hearing) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมี สุรีพร พรโสภณวิชญ์ ผู้อํานวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


สำหรับการสัมมนาฯ มีการนำเสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับภาพรวมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน แนวทางการศึกษาโครงการ ข้อสังเกตและข้อเสนอเชิงนโยบายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขระเบียบการบริหารกองทุนฯ ข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และข้อเสนอปรับปรุงแก้ไขแบบสัญญาโครงการฯ รวมทั้งมีการนำเสนอและรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกองทุนฯ ในการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม


ภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ดำเนินโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา ทบทวนความเหมาะสมของพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ในส่วนที่เกี่ยวกับกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ทบทวนและจัดทำข้อเสนอแนะต่อสัญญารับการส่งเสริม สนับสนุน ความช่วยเหลือ ในการดำเนินการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนาในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมความเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 


“การสัมมนาในวันนี้จะช่วยผลักดันให้กองทุนดิจิทัลฯ มีการปรับปรุงข้อกำหนดของกองทุนฯ ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปให้เป็นไปตามกรอบวัตถุประสงค์ของโครงการ และไม่เป็นข้อจำกัดในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลในประเทศไทยในอนาคต” ภุชพงค์ฯ กล่าวเพิ่มเติม


ทั้งนี้ ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ จะนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อพิจารณาต่อไป