21 เม.ย. 2566 372 0

NT ลงนาม MOU ร่วมรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังลดการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

NT ลงนาม MOU ร่วมรัฐวิสาหกิจ 51 หน่วยงาน ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลหวังลดการร้องเรียนทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)  สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ก.ล.ต.) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 51 แห่ง  และร่วมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การยกระดับธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดย วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 ณ ห้องนนทบุรี 1 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 


พันเอก สรรพชัยย์  หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบให้ สำนักงาน ป.ป.ช. จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ต่อเนื่องเป็นครั้งที่สาม โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยร่วมลงนามด้วย เพื่อร่วมขับเคลื่อนเรื่องธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาลในภาครัฐวิสาหกิจ  โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งนำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ. 2566 - 2570) ไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามหลัก “Apply or Explain”  คือการนำไปปรับใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละหน่วยงาน โดยในปี พ.ศ. 2570 เรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจจะลดน้อยลงภายใต้การบริหารกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลพันเอก สรรพชัยย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายหลังจากการลงนามใน MOU ในครั้งนี้แล้ว NT พร้อมร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานซึ่งนำไปสู่การสร้างวัฒนธรรมการต่อต้านทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ  โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับค่าคะแนน ITA  ไม่เสี่ยงต่อการเกิดทุจริตทั้งการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานบุคคล ต้องได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการดำเนินงานของ NT ใช้หลักธรรมาภิบาล เพื่อช่วยสกัดกั้นและลดความเสี่ยงต่อการทุจริตด้วย