11 เม.ย. 2566 7,220 2

สกมช. ผนึกกำลัง สคส. เสริมความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2566 ของ กกต.

สกมช. ผนึกกำลัง สคส. เสริมความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง 2566 ของ กกต.

พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เข้าพบสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยมี สุรณี ผลทวี รองเลขาธิการฯ ผู้แทน กกต. หารือร่วมกัน เพื่อร่วมกำหนดมาตรการในการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับระบบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ปี 2566


​พลอากาศตรี อมร ชมเชย กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) มีบทบาท หน้าที่ ในการตอบสนองและรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ รวมทั้งปฏิบัติการ ประสานงาน สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยได้ส่งทีมปฏิบัติการเพื่อเข้าหารือ แนวทางการบริหารความเสี่ยง พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน เฝ้าระวัง และแนวทางการรับมือกับผู้รับผิดชอบ ซึ่ง สกมช. ได้ร่วมพิจารณาตรวจสอบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)


ด้าน ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของแนวทางปฏิบัติเพื่อการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน โดยมุ่งเน้นเรื่องมาตรการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (access control) เพื่อรักษาความลับของข้อมูล คงความถูกต้องครบถ้วน และทำให้ข้อมูลพร้อมใช้งาน โดยสามารถจัดมาตรการดังกล่าว เท่าที่จำเป็น เหมาะสม และคำนึงถึงระดับความเสี่ยงขององค์กร

ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในการเลือกตั้ง 2566 ที่จะเกิดขึ้น ให้มีประสิทธิภาพ ปกป้องข้อมูลของประชาชนให้ปลอดภัย และข้อมูลการเลือกตั้งที่มีความโปร่งใส