4 เม.ย. 2566 423 0

ดีป้า รับรางวัล องค์กรเกียรติยศ จาก หอเกียรติยศ วุฒิสภา เดินหน้าส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิดสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ดีป้า รับรางวัล องค์กรเกียรติยศ จาก หอเกียรติยศ วุฒิสภา เดินหน้าส่งเสริมคนรุ่นใหม่พัฒนาบ้านเกิดสู่เมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน

ดีป้า รับมอบโล่ รางวัลองค์กรเกียรติยศ จากผลงานการดำเนินโครงการ The Smart City Ambassadors สะท้อนภาพองค์กรภาครัฐที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้าและโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน จาก ประธานวุฒิสภา ในงาน หอเกียรติยศ วุฒิสภา


ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เข้าร่วมรับมอบโล่รางวัลองค์กรเกียรติยศ จาก นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง ภายในงาน หอเกียรติยศ วุฒิสภา จัดโดยคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมที่บริหารงานโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม เป็นองค์กรที่เสริมสร้าง คนดี คนเก่ง คนกล้า และโอกาสสู่สังคมเพื่อพัฒนาชาติไทยอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม ชั้น B1 อาคารรัฐสภา โดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม วุฒิสภา ได้พิจารณาคัดเลือกให้ ดีป้า เป็น องค์กรเกียรติยศ จากการดำเนิน โครงการนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (The Smart City Ambassadors) ที่มุ่งยกระดับความรู้และเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการเมืองด้วยการวิเคราะห์ ตามบริบทของพื้นที่และการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้แก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกลับไปขับเคลื่อนภูมิลำเนาบ้านเกิดของตนเองสู่การพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน


สำหรับโครงการ The Smart City Ambassadors มีเป้าหมายในการสร้างนักส่งเสริมดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ (Smart City Ambassadors) เพื่อลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่ สร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่บ้านเกิด ใน 30 พื้นที่ 26 จังหวัด เป็นระยะเวลา 12 เดือน โดยผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการจ้างงานนักศึกษาจบใหม่หรือผู้ที่สนใจการพัฒนาเมือง จำนวน 30 คน ที่กลับไปพัฒนาบ้านเกิดภูมิลำเนาของตนเอง เกิดพื้นที่นำร่องที่มีการติดตั้งระบบอัจฉริยะ Smart Lighting จำนวน 5 พื้นที่ ได้แก่ เทศบาลเมืองสตูล เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลเมืองชุมพร สร้างการลงทุนเพื่อการพัฒนาเมืองอัจฉริยะระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้โครงการ จำนวน 26โครงการ รวมมูลค่ากว่า 573 ล้านบาท