30 มี.ค. 2566 551 1

หนุน สกมช.จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติรับมือ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ

หนุน สกมช.จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติรับมือ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ของประเทศ

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (กมช.) ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุม มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  


พลเอก ประวิตร กล่าวว่า การผลักดันการจัดตั้งประชาคมไซเบอร์ การจัดทำบันทึกความเข้าใจความร่วมมือ และการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 นับเป็นก้าวอย่างที่สำคัญในการขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือทางด้านไซเบอร์ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพราะปัญหาด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่หากต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ก็ขอให้ดำเนินการไปสู่กิจกรรมการปฏิบัติต่าง ๆ อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป


​ด้าน พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ในฐานะกรรมการและเลขานุการการประชุม กล่าวที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบให้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ หรือ สกมช. จัดตั้งประชาคมไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อสร้างศักยภาพในการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ และเห็นชอบในบันทึกความร่วมมือระหว่าง สกมช. กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ พัฒนาความรู้ การฝึกปฏิบัติร่วมกัน และศักยภาพของบุคลากร พร้อมทั้งรับทราบรายงานความคืบหน้าการโอนอำนาจ ภารกิจของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) จากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. มายัง สกมช. และรายงานเหตุการณ์ภัยคุกคามและผลการดำเนินการเหตุการณ์ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ รวมถึงรับทราบการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 จำนวน 65 คน จาก 32 หน่วยงาน โดยพิจารณาแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ผ่านการอบรมตามหลักเกณฑ์ เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อไป