19 ม.ค. 2566 448 1

JMART - JMT ยกระดับองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รับสังคมดิจิทัล

JMART - JMT ยกระดับองค์กรด้วยมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 สร้างความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รับสังคมดิจิทัล

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) (JMART) และบริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (JMT) ได้ร่วมมือกันยกระดับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system, ITSM) เพิ่มความเชื่อมั่นด้านการจัดการ Data Center โดยได้ผ่านการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล ISO/IEC 27701:2013  โดย บริษัท บีเอสไอ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด หรือสถาบันมาตรฐานอังกฤษ (The British Standards Institution - BSI) มอบประกาศนียบัตรแก่คณะผู้บริหารกลุ่มบริษัทเจมาร์ท


เอกชัย สุขุมวิทยา  กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART เปิดเผยว่า JMART มีวิสัยทัศน์ และความมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นเจมาร์ท และผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่ม  และเพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลให้กับลูกค้า และเพิ่มมิติใหม่ให้กับธุรกิจในกลุ่มเจมาร์ท โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมการค้าปลีกและการเงิน และในฐานะผู้ให้บริการลูกค้าในกลุ่มบริษัทเป็นจำนวนมาก   


กลุ่มบริษัท เจมาร์ท จึงได้ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO/IEC27001 เป็นมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย ISO (International Organization for Standardization) โดยให้เป็นข้อกำหนดสำหรับการพัฒนาระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system, ITSM) เพื่อสร้างความมั่นใจถึงความมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององค์กร รวมถึงการดำเนินการที่สอดคล้องตามข้อกำหนดด้านระบบความมั่นคงปลอดภัยทั้งของลูกค้า ข้อกฏหมาย และ ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย    

ด้าน สุทธิรักษ์ ตรัยชิรอาภรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) หรือ JMT กล่าวถึงการผ่านมาตรฐาน ISO/IEC 27701:2013 ในครั้งนี้ว่า สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการที่ JMT ได้ปรับบทบาทใหม่ เพื่อช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของ JMT ให้มั่นใจได้ว่า บริษัทฯ มีมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยและมีคุณภาพ ปกป้องข้อมูลที่เป็นความลับ มีการควบคุมดูแลอย่างเหมาะสม ป้องกันการรั่วไหล และคงความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งนี้ ได้มีมาตรการตรวจสอบระบบข้อมูลสารสนทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการและความไว้วางใจของลูกค้า


อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทเจมาร์ท พร้อมเดินหน้ายกระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นลูกค้าด้วยมาตรฐานสากล และเป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพด้านการบริหารความมั่นคงของข้อมูล และป้องกันความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ เดินหน้าสอดรับกับการเข้าสู่ยุคของเศรษฐกิจดิจิทัล